Det er én av i alt ni konklusjoner i Riksrevisjonens rapport som ble lagt fram 3. juni.

Konklusjonene er:

 1. Befolkningen får mer behandling for psykiske plager og lidelser i noen helseregioner enn i andre.
 2. Tilgangen til psykiske helsetjenester i kommunene er ulik.
 3. Mange med psykiske plager og lidelser får ikke hjelp når de trenger det.
 4. Ungdommer med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer får ikke god nok behandling.
 5. «Den gylne regel», som innebærer at psykisk helse og rusbehandling skal prioriteres over somatiske helsetjenester, er ikke innfridd.
 6. Arbeidet med å øke og ta i bruk kunnskap om behandling av psykiske plager og lidelser er ikke godt nok.
 7. Mange kommuner og poliklinikker i psykisk helsevern sikrer ikke tilstrekkelig brukermedvirkning og pårørendeinvolvering.
 8. Mange ledere sørger ikke for at det arbeides systematisk med kvalitetsforbedring.
 9. De statlige virkemidlene som skal bidra til god kvalitet i tjenestene, kan brukes på en bedre måte.

Rapporten tar grundig for seg hvert enkelt punkt og beskriver alvorlighetsgrad, bakgrunn og mangler. Vi omtaler her to av punktene; den gylne regel og manglende tilbud til unge mennesker: 

Den gylne regel

Den gylne regel innebærer at den relative veksten i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) skal være høyere enn veksten i somatikken for det enkelte år. Veksten skal måles på regionnivå.

Stortinget har lagt tre indikatorer til grunn for å vurdere om psykisk helsevern og TSB prioriteres:

 • gjennomsnittlig ventetid (både døgn og poliklinikk)
 • ressursbruk i form av kostnader (både døgn og poliklinikk)
 • aktivitet i form av antall polikliniske konsultasjoner 

Undersøkelsen viser at det over tid er lite systematikk knyttet til om de regionale helseforetakene når målene for indikatorene for den gylne regel. Undersøkelsen viser videre at ingen av de regionale helseforetakene har nådd målene for alle indikatorene eller for alle tjenesteområdene hvert år. Det er målet om relativt kortere ventetid som i minst grad oppnås.

En av årsakene ser ut til å være mangel på fagfolk i de regionale helseforetakene. Riksrevisjonen skriver at hele 60 prosent av poliklinikkene i psykisk helsevern har ubesatte stillinger som skyldes rekrutteringsutfordringer, og konstaterer at mangel på ansatte påvirker både aktivitet, ventetider og kostnader.

Riksrevisjonen understreker at det er sterkt kritikkverdig at departementet ikke har tatt i bruk ytterligere virkemidler når de regionale helseforetakene ikke har klart å nå målet på seks år.

For svakt tilbud til de unge

Et annet sterkt eksempelt er at nesten 40 prosent av kommunene oppgir at behandlingstilbudet til unge, med samtidige psykiske plager/lidelser og rusmiddelproblemer, ikke er godt i deres kommune. Omtrent hver tredje kommune opplyser at behandlingstilbudet ikke har tilstrekkelig kapasitet.

Én av fem kommuner mangler et tilbud til ungdom med rusmiddelproblemer. Riksrevisjonen mener det er alvorlig at ungdom med samtidige psykiske plager/lidelser og rusmiddelproblemer i mange kommuner enten ikke får et godt nok behandlingstilbud eller står uten et kommunalt tilbud.

I tillegg viser undersøkelsen at nesten hver tredje poliklinikk i psykisk helsevern for barn og unge ikke behandler unge under 18 år med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, selv om dette ligger i deres oppdrag. Det betyr at disse ungdommene blir henvist videre til psykiatriske ungdomsteam, allmennpsykiatriske poliklinikker og ruspoliklinikker i psykisk helsevern for voksne eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Ungdom under 18 år trenger som kjent annen behandling og oppfølging enn voksne, mens undersøkelsen viser at ungdom ofte får behandling som er beregnet på voksne.

Videre viser undersøkelsen at disse ungdommene som hovedregel ikke samtidig behandles i BUP for sin psykiske lidelse. Riksrevisjonens understreker at det er viktig at unge mennesker som har samtidige psykiske lidelser og rusmiddelproblemer, får behandling for både den psykiske lidelsen og rusmiddelproblemet som er tilpasset deres unge alder.

Les hele rapporten ved å klikke her