I tråd med FNs globale bærekraftsmål og Verdens  helseorganisasjon (WHO) sin globale helsestrategi har Norge som mål å eliminere hepatitt B og C som folkehelseproblem.

‘Eliminasjon’ betyr reduksjon av smitte og sykdom til et så lavt nivå at det ikke lenger utgjør et problem for folkehelsen. 

Skadereduserende tiltak

I en ny rapport publisert av FHI skriver instituttet at "Norge har oppnådd dekningsmålene i helsetjenesten for utdeling av sterilt brukerutstyr, andel opioidavhengige i legemiddelassistert rehabilitering samt for trygge blodprodukter og injeksjoner i helsetjenesten.

Over 400 sterile sprøyter ble delt ut per person som har inntatt rusmidler med sprøyte i 2021, og det antas at om lag 70 % av opioidavhengige i dag er i LAR. Norge har lenge hatt sikker screening av blodprodukter og rutiner for å forebygge stikkskade og blodsmitte i helsetjenesten".

Norge er godt på vei til å eliminere hepatitt C som folkehelseproblem.

Den nasjonale strategien fra 2018 varer fram til utgangen av 2023. Eliminasjonsmålet alene er imidlertid ikke nok for å sikre et helsetilbud som fortsatt forebygger hepatitt-smitte og som sikrer god oppfølging og behandling av de som lever med kronisk hepatitt B og C. Det er derfor nødvendig å revidere den nasjonale strategien fra 2016 for å definere konkrete nasjonale målsettinger for hepatitt B og C, og lage en plan for å oppnå og vedlikeholde eliminasjon, skriver FHI.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler derfor å forlenge hepatittstrategien fra 2016 frem til 2030, i overenstemmelse med WHOs strategiperiode. De mener at en revidert strategi bør vektlegge:

  • Sikre tidlig diagnostisering, og rask henvising til og riktig oppfølgning i helsetjenesten.
  • Øke oppmerksomhet på testing og behandling blant innvandrere fra land med høy prevalens av hepatitt B og C. 
  • Sikre at oppfølging av gravide kvinner med kronisk hepatitt B-infeksjon og deres barn skjer ifølge nasjonale retningslinjer.
  • Sikre gjennomføring av vaksinasjon mot hepatitt B for grupper som er anbefalt dette.
  • Overvåke resmitte av hepatitt C blant personer med risikoadferd.
  • Forsterke fokus på informasjon om at deling av alt brukerutstyr innebærer smittefare, utdeling av komplett sterilt brukerutstyr i alle kommuner med sprøytebrukere, overgang til andre inntaksmåter enn injeksjon og inntak i legemiddelassistert rehabilitering.
  • Ytterligere kunnskapsinnhenting og forskning på tiltak som kan hjelpe oss å nå målene og som kan hjelpe oss å overvåke om målene er nådd og vedlikeholdt