Å legalisere cannabis innebærer at Canadas lovverk nå tillater at voksne kan kjøpe og oppbevare inntil 30 gram. Det gis også anledning til å dyrke cannabis til rekreasjonelt bruk. I følge Washington Post er Canadas regler mer liberale enn hva amerikanske stater som Colorado har tatt i bruk.

Statsministerens valgløfte innfridd
Canadas statsminister Justin Trudeau fulgte onsdag 17. oktober opp sitt valgløfte fra 2015 om å nettopp legalisere cannabis. Det gjør Canada til det andre landet i verden som fullstendig legaliserer cannabis.

Cannabis er en fellesbetegnelse for produkter fra planten Cannabis Sativa og Cannabis Indica. Virkningen av cannabis kan beskrives som sentraldempende og svakt hallusinogen. Cannabis er det illegale rusmiddelet som har størst utbredelse både i Norge og internasjonalt.
Rustelefonen.no

Legalisert, men ikke lett tilgjengelig
Til tross for legaliseringen er det ikke like enkelt for alle canadiere å skaffe seg cannabis. For hver av de 13 provinsene gis stor frihet til å håndheve den nye lovgivningen på, melder TV2.

- For der Quebec og provinsene i øst skal ha utsalg drevet av staten, skal det i øst være private utsalg som driver med dette. I den østlige provinsen Ontario er lisensieringsordningen heller ikke på plass, så beboerne der må belage seg på å bestille cannabis via postvesenet. I tillegg er postvesenet kanskje på vei til å streike. Om en får dyrke planten selv er også avhengig av hvor man bor. I noen provinser kan man ha opp til fire planter hjemme, mens Quebec og Manitoba vil fortsatt holde dette ulovlig.
TV2

Uruguay legaliserte cannabis allerede i 2013
Uruguays lovendring i 2013 åpnet for at man både kunne dyrke og selge marihuana. Fra før var bruken tillatt, men ikke omsetningen. I Uruguay har bruk aldri vært forbudt. Formålet med loven var blant annet å frata kriminelle muligheten til å profittere på marihuanahandel. Daværende president Jose Mujica ønsket å undergrave narkotikakartellene.

Intensjonene var gode, men erfaringene etter fem år er omdiskutert. Flere understreker at Uruguay fortsatt har store problemer med kriminalitet knyttet til cannabis. - Det er fortsatt for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om legaliseringen i Uruguay, skrev forskning.no i 2016, - men starten har ikke vært noen utpreget suksess. Formålet var å redusere mengden vold og å fjerne ulovlig handel, samtidig som registrering av brukere skulle bidra til kontroll med forbruket. Dette har ikke skjedd.

I Norge er cannabis forbudt etter Narkotikaforskriften paragraf 5
Tilvirkning, anskaffelse, omsetning, innførsel, utførsel, oppbevaring, besittelse og bruk av narkotika oppført i narkotikalisten med henvisning til denne bestemmelsen, er forbudt, jf. legemiddelloven § 22 annet ledd. 

Cannabis er narkotikalistet og forbudt etter Narkotikaforskriften. Overtredelser straffes med hjemmel i straffeloven. Unntaket er Sativex munnspray, som inneholder THC og CBD og medisinsk cannabis. Det er imidlertid svært sjeldent at dette blir utskrevet.

Legene har vært skeptiske fordi effekt og sikkerhet ikke er dokumentert slik det kreves for medikamenter. Og selv om enkeltpersoner kan ha effekt, kan det være vanskelig å finne effekt på gruppenivå.

Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn én prosent THC (tetrahydrocannabinol). Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Indikasjonene er gjerne smerte og kvalme ved kreft, ryggmargsskade, nervesmerter, smerter relatert til Crohns sykdom, spasmesmerter, nevroblastom, MS og PSTD.

Avkriminalisering i Norge - ikke legalisering
Samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika skal flyttes fra justis- til helsesektoren. I statsråd 23. mars oppnevnte regjeringen utvalget som skal forberede gjennomføringen av rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan dette skal gjennomføres i Norge, og foreslå nødvendige lovendringer. Utvalget skal skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

Fra straff til helse er med andre ord avkriminalisering i praksis. I Norge vil bruk, besittelse og kjøp fremdeles være forbudt.

Legalisering innebærer som beskrevet over noe ganske annet; at voksne kan kjøpe, oppbevare og dyrke cannabis til rekreasjonelt bruk. Enkelte medlemmer i Fagrådet har tatt til orde for det, men flertallet er fortsatt mot legalisering av cannabis og andre narkotiske stoffer.