Utvalget er nedsatt av Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, og skal avgi sin utredning til Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember 2019.

21 måneders ramme for arbeidet
Prosesser knyttet til NOU er alltid et langsiktig arbeid. Dette har rusfeltet vært forberedt på. Samtidig er det stor grad av utålmodighet knyttet til helt nødvendige endringer som allerede har vært diskutert i halvannet år - og som det i stor grad er tverrpolitisk enighet om. Fagrådet håper at flere tiltak og prakisendringer kan bli igangsatt i ventetiden. Med tidsrammen som er satt er det selvsagt også et spenningsmoment om det blir et nytt Storting som må vedta lovendringene?

Utvalgts mandat
Rusreformutvalget har fått et omfattende mandat som beskriver hvordan de skal forberede og sikre gjennomføringen av regjeringens rusreform, og hvordan de skal utrede og foreslå en konkret modell.

Regjeringen skriver på sin nettside at "Utvalget står fritt til å se til andre lands erfaringer med lignende tilnærminger, men skal særskilt vurdere erfaringer fra Portugal og den portugisiske modellen, med tanke på hvorvidt denne, eller deler av denne, kan være egnet i en norsk sammenheng. Modellen må understøtte regjeringens målsetting om bedre tjenestetilbud til brukerne, og være i tråd med internasjonale anbefalinger om rehabilitering og reintegrering bl.a. fra FN og EMCDDA. Den valgte modellen må sikre at tjenester og tilbud som i dag rettslig og organisatorisk ligger til kommunesektoren, spesialisthelsetjenesten og andre relevante sektorer, som arbeids- og velferdssektoren, barnevernet, utdanningssektoren mv, kan inngå i tilbudet til den enkelte bruker. Utvalget må videre sikre at hensynet til barn som pårørende ivaretas, at barnets omsorgssituasjon vurderes og at barnets beste legges til grunn".

Videre er utvalgets oppdrag å utrede og foreslå hvordan modellen skal forankres organisatorisk og administrativt.

Utvalget skal blant annet utrede:

  • Mengde illegale rusmidler som skal falle inn under definisjonene av bruk og besittelse til eget bruk
  • Hvilke tilbud/sanksjoner som skal gis ut ifra den enkeltes livssituasjon, alvorlighetsgrad av rusproblem og individuelle behov, herunder
    overfor brukere som gjentatte ganger bryter forbudet om bruk og besittelse til eget bruk overfor bruker som ikke følger opp de tilbud/tidligere sanksjoner som er gitt
  • Hvorvidt og i så fall på hvilken måte, personer som bryter lov/forskrift grunnet beruselse eller påvirkning av alkohol, samt personer som får bistand av politi/ambulanse ved overdoser, skal inngå i modellen
  • Om forsøk på anskaffelse av illegale rusmidler til eget bruk skal inngå i modellen
  • Hvorvidt og i så fall på hvilken måte, dagens alternative straffereaksjoner, vilkår ved påtaleunnlatelse mv, som benyttes ved bruk og besittelse til eget bruk skal inngå i modellen
  • I hvilken grad foreslåtte endringer i regelverk og foreslåtte tilbud og sanksjoner er i samsvar med prinsippet om samtykkebasert helsehjelp

Hvem sitter i rusreformutvalget?
Fagrådet antar at det har vært grundige diskusjoner bak utvelgelsen av medlemmer i utvalget. Det er åpenbart at ikke hele bredden av rusfeltet kan speiles i et utvalg på ti personer.

Utvalgsleder:
Runar Torgersen (bildet). Førstestatsadvokat, ledet straffeprosesslovutvalget 2014-2016. Oslo.

Medlemmer:
Henriette Sinding Aasen. Dr. juris, professor ved det juridiske fakultet Universitetet i Bergen. Bergen.
Moses Deyegbe Kuvoame. Førsteamanuensis Høgskolen i Sørøst-Norge, fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-sosial- og velferdsfag. Porsgrunn.
Mona Michalsen. Ruskonsulent i Søgne kommune. Søgne.
Anne Helene Fraas Tveit. Seksjonsleder ruspoliklinikken, Lovisenberg Diakonale sykehus. Oslo.
Trine Funder Amundal. Lege, spesialist i rusmedisin ved St. Olavs Hospital HF. Trondheim.
Sverre Martin Nesvåg. Forskningsleder ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) Stavanger Universitetssjukehus HF. Sandnes.
Kenneth Arctander Johansen. Informasjonsansvarlig, i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO). Brukererfaring. Oslo
Wibecke Årst. Styreleder i MARBORG. Brukererfaring. Tromsø.
Rune Solberg Swahn. Politidirektoratet. Leder arbeidet med forebyggingsløftet i Politidirektoratet. Ås.