Av de 30 som har fått medisinsk cannabis på registreringsfritak siden 2016, ble én pasient behandlet i 2016, sju i 2017 og tjueto så langt i 2018. Indikasjonene er smerte og kvalme ved kreft, ryggmargsskade, nervesmerter, smerter relatert til Crohns sykdom, spasmesmerter, nevroblastom, MS og PSTD opplyser Legemiddelverket.

Mange avslag på søknader
Overlege og medisinsk rådgiver Sigurd Hortemo i Legemiddelverket sier til Dagens Medisin at det lave antallet som har fått medisinsk cannabis, viser at det ikke er noen tradisjon for å bruke dette i Norge.

 – Legene har vært skeptiske fordi effekt og sikkerhet ikke er dokumentert slik det kreves for medikamenter. Og selv om enkeltpersoner kan ha effekt, kan det være vanskelig å finne effekt på gruppenivå
Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for nevropatisk smerte og UiO-professor Audun Stubhaug til Dagens Medisin

Hva kan medisinsk cannabis lindre?
Målet kan være lavere forbruk av morfinpreparater knyttet til smertelindring. For andre er det bedre søvn, bedre fungering i hverdagen eller høyere jobbdeltakelse som er målet. Pasientene inngår en avtale med legen og evaluerer etter tre og tolv måneder.

Strengt regulert
Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn én prosent THC (tetrahydrocannabinol). Det er ikke laget noen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling. Det er legen, som etter en samlet vurdering, må begrunne hvorfor denne behandlingen er nødvendig. Myndighetene har god oversikt over bruken siden Legemiddelverket godkjenner bruken i hvert enkelt tilfelle.

Alle leger som har rett til å foreskrive legemidler i gruppe A kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder inntil én prosent THC. Sativex er eneste godkjente legemiddel i Norge med under én prosent THC. I 2017 fikk 472 personer resept på Sativex, og cirka 300 fikk det på blå resept, etter søknad om individuell refusjon.

Hvem produserer medisinsk cannabis?
Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk i samarbeid med cannabisbyrået i det nederlandske helsedirektoratet (Office of Medicinal Cannabis (OMC), Ministerie van Volksgesondheid, Welzin en Sport). Produktene er ikke godkjente legemidler, men inneholder standardiserte mengder av virkestoffene THC og CBD.

Behov for mer forskning
Leger i Norge har foreslått å lage et nasjonalt register som vil gi større mulighet for systematisk forskning. I Danmark har politikerne bevilget mer enn 20 millioner kroner til forskning parallelt med en justering av regelverket. I Norge er det mørketall av pasienter som får foreskrevet medisinsk cannabis i Nederland og som henter medisinene der.

Et smutthull i loven gjør det mulig for norske pasienter å få resept i Nederland. Lovverket er utformet slik for å sikre at de som blir syke eller skadet i utlandet, kan ta med en mindre mengde smertestillende hjem til Norge.

Høye kostnader for den enkelte
Medisinsk cannabis er en dyr behandling. Et vanlig forbruk av legalt foreskrevet cannabis koster mellom 4000 og 5000 kroner i måneden. Det er ingen offentlig refusjon ved bruk av medisinsk cannabis, så pasientene må selv dekke kostnadene.

Byråkrati som gir falske forhåpninger?
Nylig åpnet Helfo for å vurdere individuell refusjon ved medisinsk cannabis. Til nå har Helfo avslått alle søknadene. Nåværende dokumentasjon på medisinsk cannabis er ikke tilstrekkelig for å kunne innvilge offentlige refusjon, ifølge Helfo.

Avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Avdeling for helserefusjoner i Helsedirektoratet sier til Dagens Medisin at selv om alle søknader nå blir vurdert, vil alle som per i dag søker om refusjon få avslag. Han poengterer at rent formelt er det slik at når Legemiddelverket har klassifisert medisinsk cannabis som et legemiddel, så åpnes det for at det er mulig å søke om individuell refusjon. Men det er Helfos ansvar å avgjøre om dokumentasjonen på legemiddelet er tilstrekkelig for å kunne gi refusjon, sier Mathisen. Helfo har, ut ifra den nåværende dokumentasjonen for medisinsk cannabis, kommet til at dokumentasjonen ikke er tilstrekkelig.

Med andre ord er det foreløpig ingen vits i å søke om refusjon.