Regjeringspartiene Ap og Sp stemte i 2021 ned regjeringen Solbergs forslag om å avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika til eget bruk - NOU "Fra straff til  hjelp". I mai 2023 oppnevnte de et nytt utvalg med utgangspunkt i at bruk av og befatning med narkotika til egen bruk fortsatt skal være straffbart, både for rusavhengige og andre. Allerede i mai skrev vi at utvalgets mandat, sammensetning og tidsaspekt er verdt å merke seg.

Utvalget har en stram tidsplan og skal levere sin utredning i juni 2024. Hvordan utredningen skal henge sammen med regjeringens forebyggings- og behandlingsreform vites ikke. Det vi imidlertid vet er at reformen er utsatt fra den planlagte fremleggelsen i januar 2024. 

Regjeringen har bedt utvalget om å ta utgangspunkt i at bruk av og befatning med narkotika til egen bruk fortsatt skal være straffbart, både for rusavhengige og andre. Rusavhengige skal imidlertid i alminnelighet ikke ilegges følbare straffereaksjoner i saker som gjelder bruk av og befatning med narkotika til eget bruk.
Klipp fra Rushåndhevingsutvalgets invitasjon til innspill

Utvalget skriver i invitasjonen til å gi innspill at; "Alle er velkomne til å gi innspill om temaer som er relevante for mandatet, uavhengig av om man har mottatt denne invitasjonen".

Ber om innspill på 11 tema

 1. Lovregulering av en straffutmålingsordning hvor det normalt skal reageres med straffutmålingsfrafall eller påtaleunnlatelse overfor rusavhengige.
 2. Den rettslige avgrensningen av begrepet rusavhengig.
 3. Den strafferettslige tilnærmingen til personer med begynnende rusavhengighet.
 4. Hvilket beviskrav som skal gjelde for vurderingen av om gjerningspersonen skal anses som rusavhengig.
 5. Hvordan man skal sikre at mistenktes vern mot selvinkriminering ivaretas.
 6. Hvilke mengder narkotika som skal anses å være til egen bruk (terskelverdier). 
 7. Den praktiske håndhevingen av et slikt reaksjonsregime, og hvilke utfordringer som kan oppstå når avhengighet tillegges rettslig betydning i det strafferettslige sporet.
 8. Spørsmål knyttet til politiets straffeprosessuelle tvangsmidler i mindre alvorlige narkotikasaker, herunder om det etter gjeldende rett er tilstrekkelig klare rammer for politiets tvangsmiddelbruk i saker som gjelder befatning med narkotika til eget bruk, og om politiet bør gis tilgang til andre straffeprosessuelle virkemidler enn etter gjeldende rett.
 9. Hvorvidt de strafferettslige og straffeprosessuelle virkemidlene politiet har til rådighet i dag er egnet til effektivt å kunne avdekke og forebygge narkotikabruk hos unge, og hvilke andre virkemidler politiet eventuelt trenger.
 10. Forslag til lovendringer for å fjerne fengselsstraff som straffereaksjon i saker om bruk og besittelse av narkotika etter legemiddelloven, i tråd med Stortingets anmodningsvedtak 3. juni 2021.
 11. Hvorvidt erverv, bruk og besittelse av dopingmidler, jf legemiddelloven § 24a og § 31 annet ledd, bør være omfattet av forslaget til lovendringer.

 

Vil skrive innspill

Ved hjelp av styret vil vi i administrasjonen skrive innspill på temaene utvalget skisserer. Alle medlemsorganisasjoner har mulighet til å påvirke innspillet gjennom argumenter og perspektiver. Ta kontakt med oss på e-post før 15. november. Fristen til å sende innspillet til utvalget er 1. desember.