Oppnår vi bedre resultater for brukerne?
Regjeringen har siden tiltredelsen i oktober 2013 satset på rus og psykisk helse. To hundre nye døgnbaserte rusbehandlingsplasser ble etablert, den gylne regel kom – med høyere prosentvis vekst i rus og psykisk helse enn i somatikk, fritt behandlingsvalg for ruspasienter er innført, nasjonal overdosestrategi og en Opptrappingsplan for rusfeltet med hovedvekt på kommunalt rusarbeid er godt i gang.

Rusfeltet har fått mer midler, men uten øremerking har det blitt store forskjeller mellom tilbudene i de ulike kommunene. Helseforetakene er også ulike og er ikke nødvendigvis lojale mot hva regjeringen legger føringer for.

Er organiseringen av rusfeltet selv et hinder for gode resultater? Bidrar byråkrati og helsebyråkratene til bedre effekt eller tar de ressurser vekk fra rusbehandlingen?

Sett av fredag 27. april til årets viktigste ruspolitiske seminar

Måler vi det vi trenger svar på?
Få måleverktøy spør om pasientene får et bedre liv, kun om hvor mange vi tilbyr behandling og hvilken type behandling de får. Er dette en forvrengt bruk av målingsinstrumenter? Leder dette oss på villspor? Fagrådet vil se nærmere på resultatene av satsingen på rusfeltet.

Programmet
Vi kan love et spennende program med både nye og velkjente stemmer. Påmeldingene har begynt å renne inn og vil gleder oss.

Vi vil utfordre både ledere, forskere, fagfolk og brukere på: Hvorfor ser det ut til - etter all denne satsingen - at vi får vi de samme resultatene fortsatt? Trenger feltet en selvransakelse? Bruker vi mer penger, men mangler lojalitet til brukere, kunnskap, ledelse, plan og styring?