Til tross for sterk enighet om hovedinnholdet kom det noen tydelige forskjeller frem. Det gjaldt spørsmålet om Fritt behandlingsvalg, heroinassistert behandling og innføring av betalingsplikt for kommunene for utskrivingsklare pasienter innenfor TSB fra 2017. Fritt behandlingsvalg og betalingsplikt er allerede vedtatt, mens forslaget om heroinassistert behandling ble nedstemt. Ap, SV og V stemte for innføring av heroinassistert behandling.

Stortinget var også preget av debatten om gravide kvinner i LAR som barneombudet dro opp under behandlingen i vinter. Det går så langt at Stortinget pålegger spesialisthelsetjenesten å gi kvinner råd om å unngå graviditet mens de er i LAR. I tillegg til god veiledning skal de få tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon. Imidlertid vil det ikke bli et vilkår for å kunne delta i LAR, det var Kristelig Folkeparti alene om å foreslå. Kvinner som er i LAR som allikevel blir gravide skal få tilbud om nedtrapping av sitt LAR medikament. Under debatten orienterte statsråd Bent Høie om at Forskningsrådet har bevilget 18,5 millioner kroner slik at det kan forskes på hvordan det går med barn født av kvinner i LAR.

Bent Høie var også opptatt av at det er en plan som bruker de store pengene der det virker best.

Det ble fremmet flere andre forslag som ble nedstemt, blant annet Venstres forslag om at den gylne regel også skal gjelde for forskning.

Stortingets vedtak er i tråd med komiteens flertallsinnstilling:

Stortinget gir sin tilslutning til at det gjennomføres en opptrappingsplan for styrking av tilbudet til mennesker med rusproblemer i tråd med hovedlinjene i Prop. 15 S (2015–2016), samt merknadene i denne innstillingen, med følgende overordnede mål:

I

Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet.
Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig.
Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat.
Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.
Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer.

II

Stortinget ber regjeringen vurdere å gi alle kvinner med alvorlig rusmiddelavhengighet tilbud om gratis langtidsvirkende prevensjon.

III

Stortinget ber regjeringen sørge for at det stilles krav til at helsetjenesten skal gi alle kvinner i reproduktiv alder som skal starte opp i LAR, grundig informasjon om LAR-behandling og graviditet. Kvinner i LAR som ønsker å få barn må få tilbud om hjelp til nedtrapping av LAR-medikamenter, men det understrekes at det må gjøres individuelle vurderinger av konsekvensene av en eventuell nedtrapping.

IV

Stortinget ber regjeringen innføre en enkel og ubyråkratisk ordning, som kan gi kvinner i LAR gratis langtidsvirkende prevensjon ved oppstart i LAR