- Første gang vi snakket om dette var så langt tilbake som i 2011, sier prosjektleder i Kriminalomsorgen, Ann-Hege Brustad. Arbeidet kom imidlertid ikke i gang før i 2019 og i 2022 vil den første pasienten få et tilbud.

Får pasientstatus i fengselet

Ja, for de vil være pasienter så lenge de er innlagt til avrusning, selv om avdelingen er lokalisert i Bjørgvin fengsel.

Når de innsatte er innskrevet ved avdelingen har de status som pasienter i Helse Bergen. Avdelingen skal fungere tilnærmet som en ordinær avrusning, men det vil ikke være tilgang på helsepersonell på natten. Det skiller avdelingen fra en ordinær avrusingsenhet. Pasientene vil få tilbud om et avrusningsopphold med ro, skjerming og medisinsk behandling. Oppholdstiden vurderes individuelt. Pasientens behov vil være avgjørende. Så er det viktig å formidle at dette vil være et frivillig tilbud. Det vil ikke være et «krav» ved innsettelse i fengsel.

12 årsverk

Det vil bli et helt nytt bygg i Bjørgvin fengsel og det er et samarbeid mellom Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen HF og Kriminalomsorgen. Det blir 12 årsverk knyttet til avdelingen hvor det kommer 6 fra Helse Bergen og 6 fra Bjørgvin fengsel. Bygget skal overleveres 1. desember i år og oppstart av avdelingen skjer altså på nyåret.

De ansatte fra Helse Bergen vil fordele arbeidstiden sin mellom avdelingen i Bjørgvin fengsel og avrusning i Seksjon Skuteviken. Dette for å opprettholde et godt faglig miljø og at de ansatte får nødvendig kompetanseheving.

I oppstarten vil det være noen begrensinger til hvilken type avrusning. En komplisert avrusning vil i all hovedsak overføres til Akuttposten ved Haukeland (lokalisert ved Bergen legevakt), men i noen tilfeller kan det også være aktuelt med overføring til Seksjon Skuteviken.

Først i landet

Vi møtte Ann-Hege Brustad fra Kriminalomsorgen og Anette Fanebust Dregi fra Helse Bergen avdeling Skuteviken til en digital samtale.

Enheten driftes med felles ledelse hvor Anette er ansatt som teamleder for Helse Bergen sine ansatte. Ann-Hege vil ha ledelsesansvar for Kriminalomsorgens ansatte. Begge to stolte av det de er i gang med, men samtidig forsøker de å dempe forventningene.

Dette er landets første avrusingsavdeling lokalisert i et fengsel og vi tar et steg av gangen, sier Ann-Hege og Anette.

Mange av de som møter til soning kommer fra et rusbelastet miljø. - Vi vil nå ha mulighet til å gi dem et godt faglig og et verdig tilbud de første ukene hvis de har behov for avrusning. Det er absolutt på tide, sier Anette og får støtte fra Ann-Hege.

Bjørgvin fengsel er et lavsikkerhetsfengsel i Bergen med 90 plasser og ungdomsenhet på 4 plasser for unge mellom 15 - 18 år. Som første fengsel i landet får de nå en egen avrusingsavdeling med 6 plasser. Fengselet må ikke sammenblandes med Bergen fengsel som er et høysikkerhetsfengsel. 

Pasientene er ikke nødvendigvis bare nyinnsatte. Det kan også være innsatte som har hatt rusbruk under permisjon, inntatt rusmidler under soningen eller det er innsatte som skal starte opp i LAR. Da kan dette være en anledning til en god oppstart.

Vi vektlegger skjerming, ro og godt miljøarbeid i en egen enhet, som vil kunne bidra til å dempe uro og angst. Noen vil kunne ha behov for medikamentell behandling, som vurderes av lege tilknyttet avdelingen.

Kriminalomsorgen knyttes til avdelingen

Det vil være betjenter fra Kriminalomsorgen knyttet til avdelingen.
-Vi er spent på når to kulturer og to regelverk skal arbeide sammen på dette området. Kriminalomsorgen er best på straffegjennomføring, men det har vært en voldsom utvikling de siste årene. Vi har stort fokus på et helhetlig tilbud i fengselet og å få til en god utslusing til samfunnet igjen, sier Ann-Hege Brustad. Når vi rekrutterer betjenter til dette vil vi se etter de som har kompetanse og interesse for pasientgruppen.

Stifinneren finnes allerede i fengselet og drives også som et samarbeid mellom AFR og kriminalomsorgen. Der jobber behandlere og betjenter side om side så helt fremmed er ikke samarbeidet i fengselet. Til Stifinneren er det også knyttet til erfaringskonsulent.

Videre er det LAR Åsane som er ansvarlig for utdeling av LAR medisin hvis noen av pasientene er i LAR systemet. Dette vil avdelingen nå kunne være behjelpelig med.

Det er også en bemannet Helseavdelingen på dagtid som bemannes av Helsepersonell fra Bergen kommune.

Vi er optimister sier Ann-Hege og Anette, men du får komme tilbake om ett år så skal vi fortelle om våre erfaringer.

Fagrådet ønsker de to lykke til i et spennende nytt prosjekt. Et tiltak som vi skulle hatt for lenge siden og et tiltak som mange ser frem til. Vi kommer tilbake om et år for å høre om erfaringene. Da håper og tror vi at det finnes tilsvarende avdelinger i flere fengsler.

All honnør til Bjørgvin fengsel og Helse Bergen som går foran i dette arbeidet.

Hva er lavsikkerhetsfengsel?
Fengsel med lavere sikkerhetsnivå (også betegnet som åpent fengsel) har færre fysiske sikkerhetstiltak enn fengsler med høyt sikkerhetsnivå, men det har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og innsatte har ikke lov til å forlate området. Fengselsbygningene er låst om natten, men de innsatte låses ikke inn i cellene. Kriminalomsorgen.no