Sist uke besøkte administrasjonen og styremedlem Arild Knutsen "Enhet for rustjenester" i Trondheim kommune. Vi fikk en grundig innføring i enheten som blant annet omfatter ungdomsavdeling, uteteam som inkluderer oppfølging etter Housing First- modellen, øvrige botilbud til både ungdom og voksne, lavterskeltilbud helseteam og ressurssenter for kvinner med både bo- og krisesenterplasser. 

Det er mange gode tiltak og planer for rusfeltet i Trondheim, men også her mangler det  midler.

Samarbeid med AMK

Enhetene har et tett samarbeid med AMK-sentralen. Tidligere helseminister Bent Høie, innførte begrepet "overdosekortet" der han foreslo at de som erfarte overdose skulle få tettere oppfølging og en kartlegging av hva de trenger av helsetjenester. Enhetene forteller at denne type samarbeid er avgjørende viktig da enhetene til enhver tid server 2500 unike innbyggere med hjelpetjenester. Lavterskeltjenestene alene har 500-800 mennesker som de hjelper. 

Vi savner brukerrom og tilbud om heroinassistert behandling i Trondheim. 
Ingvill Husø Johansen

Mangler differensierte botilbud

Selv om Trondheim har fått på plass både krisesentertilbud til kvinner med rusavhengighet og gode botilbud gjennom Housing First, mangler de differensierte botilbud. Et stort problem er den massive nedbyggingen av psykisk helsevern og nedbygging av skjermede botiltak, forteller de.

Vi har botilbud som enten krever at du er selvhjulpen og godtfungerende, eller som er lagt opp til at du trenger mye hjelp. Ingen tilbud midt i mellom. Det gjør at vi ofte blir "springende etter" og ikke kommer i posisjon til å hjelpe på en bedre måte. Det er mye ensomhet i målgruppa.
Nguyen Duy Dat, avdelingsleder for Uteteamet

De siste to årene har de registrert lavere kognitiv fungering og større grad av psykisk uhelse blant de som trenger boligoppfølging.

Enhetene er bekymret for det de antar er dårligere kvalitet på rusmidler og følgelig større skadeomfang på helse. Vold er mer vanlig og mange "har slått seg ut av alle tilbud", forteller de. Våpen er også et større problem enn tidligere. 

Døgnåpent krisesenter og botilbud for kvinner

For kvinner med rusmiddelavhengighet over 18 år, tilbyr Trondheim kommune midlertidig bolig og krisesenterplass ved Ressurssenteret for kvinner (Bispegata 9D telefon 47 75 66 47 - døgnåpen).

Enhet for rustjenester kan også tilby kvinnene midlertidig botilbud etter vedtak fra NAV. Utover NAVs åpningstid kan en henvende seg direkte til senteret. Senteret har heldøgns bemanning og kontinuerlig inntak ved ledig kapasitet. Botilbudet består av en egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.

En kan få bistand til å komme videre inn i egen bolig dersom en ønsker det, og bistand til kontakt med hjelpeapparatet forøvrig ved behov.
Vivian Hovset

Det døgnåpne krisesentertilbudet gir mange kvinner kjærkommen beskyttelse og kvinnene kan selv henvende seg til senteret ved behov. Alle som oppsøker krisesenteret får tilbud om samtaler og videre oppfølging etter oppholdet. 

Vi takker for et inspirerende møte - og oppfordrer flere til å ta turen til Trondheim for å se på interessante løsninger på komplekse problemer. 

Trondheim deler inn sine tjenester etter forløpstankegangen.
Vi møtte Enhet for rustjenester som har ansvaret for forløp 3. Enhet for psykisk helse og rus har forløp 1 og 2. I tillegg har de en tredje enhet Botiltak og treffsted psykisk helse som også har forløp 3. Det er glidende overganger mellom alle tre enhetene.