"Pilot 0-24" i Trondheim vil prøve ut en tverrfaglig økonomisk modell der pengene skal gå direkte til innbyggerne. Målgruppene i Trondheim er utsatte ungdommer mellom 12-24 år og lavinntektsfamilier (med små barn) som er bosatt i Trondheim.

Det innbyggerne i disse målgruppene selv mener de trenger, skal være førende for tildeling av penger.

Det er satt av inntil 20 millioner kroner fordelt på to år, fra 1. mai 2021 - 1. mai 2023.

Se kortfilmen som beskriver Innbyggernes modell ved å klikke her

Koordineres av Statsforvalteren

Sammen med fire kommuner i Trøndelag, Trondheim, Frøya, Namsos og Nærøysund jobber Statsforvalteren i Trøndelag for å bedre tjenestene til utsatte barn og unge, og deres familier. Oppfordringen kom fra regjeringen i 2020 der de ba om at alle kommuner og fylkeskommuner må samarbeide om sårbare barn og unge. Satsningen ble kalt 0-24 samarbeidet og har sin egen nettside.

Målet med det 0-24 samarbeidet er å hindre utenforskap og sikre tidlig hjelp og koordinerte tjenester til denne gruppen. 12 kommuner kunne søke ekstra midler. 

Se kortfilmen som forteller om ambisjonene til 0-24 samarbeidet ved å klikke her

0-24 samarbeidet

0–24 samarbeidet har hatt to langsiktige effektmål:

  1. Kommunenes ulike etater skal samarbeide bedre om hjelpetiltak overfor utsatte barn og unge og deres familier. 
  2. Gjennomføringen i videregående opplæring skal økes, og derved skape grunnlag for aktiv deltakelse i samfunnslivet og varig tilknytning til arbeidslivet.

Det er viktig at barn og unge som trenger det får hjelp så tidlig som mulig. Hvis ikke er det  stor risiko for at utfordringene deres blir større og vanskeligere. Vi må derfor få til en tidlig innsats fra ulike sektorer, forvaltningsnivåer, tjenester og profesjoner. Det kan handle om barn og unge som har problemer på grunn av dårlig fysisk eller psykisk helse, lærevansker eller språkutfordringer. De kan være født inn i eller havne i vanskelige livssituasjoner på grunn av fattigdom, bosituasjon, helseproblemer, rus eller vold. Ofte kan ikke slike utfordringer løses hver for seg, eller én av gangen. Derfor er det viktig å få til en tidlig samordnet innsats.
0-24-samarbeidet.udir.no

Stødig oppvekst

I Innbyggernes modell i Trondheim er det flere prosjekter. Et av dem har navnet "Stødig oppvekst". Stødig oppvekst er ett helt unikt tilbud for småbarnsfamilier og gravide som er tilknyttet Barne- og familietjenesten Østbyen i Trondheim. Prosjektet er satt sammen av Kim Søderlund og Marte Finseraas.

Det å ha et fellesskap å gå til, noen man kan ta kontakt med selv etter kontortid, og ikke minst det å ha oppfølging uten sluttdato, var noen av de viktige grunnene for at Stødig oppvekst ble opprettet.

Og prosjektet vokser, både i antall og omfang. Målet er å få det utvidet, slik at de kan tilby familier og kommende familier fra andre deler av byen samme tjenester.

Veien til førerkortet 

Et annet prosjekt i "Innbyggernes modell" er Uteseksjonens Veien til førerkortet.

Dette er også et prosjekt som viser til suksess og ikke bare utfordringer på forebyggingsfeltet, forteller Camilla Wright, leder i Uteseksjonen i Trondheim. - Vi spurte ungdommene hva de trenger for å få et bedre liv. – Hjelp til å ta førerkort, svarte de. 

Vi har ofte en tendens til å spørre brukere hva de trenger, men så lytter vi ikke skikkelig. Det er ofte slik systemet fungerer. Det eksisterer, og så skal vi finne noen som passer til systemet. 
Camilla Wright, styremedlem i Fagrådet og leder for Uteseksjonen i Trondheim

Prosjektet er omtalt både i kommunal rapport og i filmen under: 

 

Vi gratulerer Trondheim kommune og Uteseksjonen i Trondheim med imponerende og inspirerende arbeid.