Årets valg av nye styremedlemmer var, i likhet med valgene de siste årene, preget av engasjerte innlegg, benkeforslag og debatt. Administrasjonen setter stor pris på at så mange ønsker seg inn i styret for å påvirke diskusjonene i landets største paraplyorganisasjon på rusfeltet. Fagrådet samler per i dag 145 medlemsorganisasjoner.  

Tommy Sjåfjell på gjenvalg

Tommy Sjåfjell fra bruker- og pårørendeorganisasjonen A-larm har allerede vært i Fagrådets styre i to år og var på gjenvalg.

Arild Knutsen, leder av FHN ble valgt inn i Fagrådets styre etter at gjenvalget av Tommy Sjåfjell var et faktum. Begge fikk andre motkandidater, men vant med klart flertall. For første gang i Fagrådets historie har styret to representanter med brukererfaring.

Et stolt øyeblikk for mange som har arbeidet for dette i lang tid.

I tillegg til Arild Knutsen ble Camilla Wright fra Uteseksjonen i Trondheim valgt inn som nytt styremedlem. Hun var på forhånd innstilt av valgkomiteen, men også hun fikk motkandidat under valget. I likhet med Arild og Tommy ble hun valgt med klart flertall. 

Valgkomiteen hadde også innstilt på gjenvalg av Ellen Ingrid Eira, leder for døgnenheten psykisk helse og avhengighet, Finnmarkssykehuset. Hun ble gjenvalgt mot en stemme.

Anders Dalsaune Jansen fra Tyrili ble enstemmig gjenvalgt som styreleder.

Egil Atle Bremnes, Karmøy kommune ble enstemmig gjenvalgt til valgkomiteen. 

Forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet behandlet to forslag om vedtektsendringer.

Det ene handlet om å sikre to brukerrepresentanter i styret, et forslag som ble nedstemt av Årsmøtet. Praksis ble uansett det resultatet som forslagsstillerne ønsket seg.

Et annet endringsforslag var å sikre minoriteter plass i styret. Dette forslaget ble også nedstemt av årsmøtet etter en bred og god debatt. Styret har allerede en praksis der minoriteter er valgbare og velkomne som medlemmer i styret.