1. september starter styreleder Anders Dalsaune Jansen i ny jobb som avdelingsdirektør i Velferdsetaten, Oslo kommune. I dag er han stiftelsesleder i Tyrili.

Eget initiativ
Det var Jansen selv som ønsket at styret skulle vurdere hans stilling med bakgrunn i jobbskifte, selv om hans funksjonstid er frem til 2024. Som nevnt i nettsaken 1. juni er det ikke noe i veien for at Jansen fortsetter siden hans nye arbeidsgiver (Velferdsetaten) også er medlem i Rusfeltets hovedorganisasjon. Valget er i tillegg personlig og ikke kraft av posisjon.

Enstemmig styre
Styret var enstemmig i at Jansen fortsetter frem til neste ordinære årsmøte som er i mai 2024. Fra september og fram til årsmøtet i mai vil Velferdsetaten ha to representanter i styret hvilket ble problematisert i debatten. Men veid opp mot det å innkalle til ekstraordinært årsmøte, jmf vedtektenes § 8, i løpet av høsten 2023, så styret det som hensiktsmessig at styreleder fortsetter. Styreleder skal velges ved særskilt valg og for en såpass lang periode, er konstituering av styreleder uten årsmøtevedtak ikke aktuelt.

Årsmøtet bestemmer
Hva som skjer på årsmøtet 2024 er opp til valgkomiteen og årsmøtets deltagere.

Fram til årsmøtet i mai 2024 skjer det ingen endringer i styret i Rusfeltets hovedorganisasjon.