Mange har ventet spent i ukesvis på konkurransegrunnlaget fra Helse Sør-Øst. I dag kom rammene.

Det skal kjøpes 605 døgnbehandlingsplasser og gis 25 700 polikliniske konsultasjoner. Estimert økonomisk ramme er 1,355 milliarder kroner. Frist for innlevering av tilbud er 13. februar 2024. Avtalen skal gjelde for 4 år, med mulighet for årlig forlengelse 4 ganger. (Ett år av gangen). 

Det legges opp til 8 delytelser hvor en av disse er polikliniske tjenester. Det kan være flere leverandører pr delytelse. Det legges opp til konkurranse med forhandlinger. Det betyr at det gjennomføres en forhandlingsrunde i mars/april og at kontraktene inngås i juni 2024. Erfaringsmessig tar det oftere lengere tid.

Nytt er også at institusjonene vil KUN få betalt for tjenester de faktisk utfører opptil 100% I dag gis det intet trekk hvis en har beleggskrav på 95%. Hvis institusjonen har over 100% belegg får institusjonen ikke betalt for det.

Kraftig nedgang i sengeplasser

I dag kjøper Helse Sør-Øst (HSØ) 739 sengeplasser fra 23 ideelle virksomheter. Ut fra konkurransegrunnlaget vil det være 605 sengeplasser fra 1.1.2025. Det er 134 færre senger enn i dag og betyr 4-5 færre institusjoner enn de 23 som har avtale i dag. I tillegg vet vi at det er aktører som i dag ikke har avtale som vil legge inn tilbud.

Vektingen vil være pris 60% og kvalitet 40%. Det er trist at pris vil telle mer enn kvalitet. Våre pasienter fortjener bedre enn det.

HSØ presiserer at antall døgn og konsultasjoner er en indikasjon. Samlet kan volumet bli høyere eller lavere når endelig avtaler undertegnes.  

Konkurransen er forbeholdt ideelle aktører.

Hvorvidt det er færre eller flere polikliniske konsultasjoner klarer vi å ikke finne ut på stående fot. Men vi merker oss at HSØ ikke gjør det samme som Helse Midt-Norge eller Helse Vest har gjort med de polikliniske konsultasjonene.

Det vil ikke blitt gitt adgang bruk av tilbakeholdelse på grunnlag av eget samtykke i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven §10-4, den såkalte "frivillig tvang - paragrafen". Noe overraskende at HSØ kan sette et slikt krav.

De åtte delytelsene

Delytelse 1 Døgnbehandling ROP unge voksne (18-26 år) inntil 9 måneder –  12 døgnplasser
Delytelse 2 Døgnbehandling ROP voksne (fra 18 år) inntil 9 måneder – 35 døgnplasser
Delytelse 3 Døgnbehandling korttid inntil 3 måneder – 100 døgnplasser i Oslo og/eller Vestfold/Telemark og må tilbys sammen med poliklinikk, se nr 8
Delytelse 4 Døgnbehandling korttid i inntil 3 måneder - 50 døgnplasser
Delytelse 5 Døgnbehandling langtid, pasienter med ulik avhengighetsproblematikk inntil 6 måneder 205 døgnplasser
Delytelse 6 Døgnbehandling langtid, pasienter med ulik avhengighetsproblematikk inntil 9 måneder 183 døgnplasser
Delytelse 7 Døgnbehandling, frivillig innleggelse av gravide pasienter og pasienter med små barn, Døgnbehandling gravide inntil 6 måneder etter fødsel og familie inntil 9 måneder 20 døgnplasser
Delytelse 8 Poliklinisk behandling for avhengighetslidelser ◦ Poliklinikk – 25 700 konsultasjoner Delytelsen skal være lokalisert i sykehusområdene Oslo og/eller Vestfold/Telemark og må tilbys sammen med delytelse 3

Ingen vil på bakgrunn av denne anskaffelsen få adgang til å vurdere om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp. Flere ideelle har den retten i dag.

Betyr politikk noe?
Helseminister Ingvild Kjerkol har sagt at regjeringen skal stanse nedtrekket i sengeplasser innenfor rus og psykisk helse. Ut fra førsteinntrykket ser det ikke ut som Helse Sør-Øst har tatt hensyn til dette. Sammen med saken fra Helse Bergen om reduksjon på 25 døgnplasser og ubekreftede rykter om at Helse Midt må ta noen av sine sengeplasser fordi innføringen av Helseplattformen koster mer enn budsjettert.
Ut fra det vi nå ser undres vi på om de regionale helseforetakene i det hele tatt registrerer de politiske signalene som sendes både fra regjering og Stortinget.

Vi følger opp saken/anskaffelsen i Helse Sør-Øst etterhvert som vi får mer informasjon.