Nå har hun på nytt fremmet interpellasjon til helseministeren.

En interpellasjon er et spørsmål fra en stortingsrepresentant til regjeringen.

Musikkterapi er anbefalt i flere retningslinjer
Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre.

I flere år har systematisk bruk av musikkterapi blitt nevnt og anbefalt i ulike offentlige styringsdokumenter knyttet til rus og psykisk helse. Relevansen for musikkterapi i behandlingen av rusproblemer, avhengighet og/eller psykiske lidelser er de siste årene styrket ved at Helsedirektoratet anbefaler musikkterapi i tre aktuelle retningslinjer:

  1. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (2013, IS 1957) gir musikkterapi høyeste evidensnivå 
  2. Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet
  3. Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler (IS-2211).

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Kjersti Toppe ber om tiltak for å sikre implementering
Toppe (bildet) spør helseministeren: «Dei siste 5-6 åra har det blitt tydeleg at musikkterapeutar – som har ei femårig utdanning på universitetsnivå – har ein profesjonskompetanse som brukarane finn relevant, og som helse- og omsorgstenestene har behov for. Eldrehelse, rus og psykisk helse er tre felt der dette er særleg tydeleg. Internasjonal forsking, norske brukarundersøkingar og tilrådingar i nasjonale faglege retningslinjer tilseier at musikkterapi bør vere ein naturleg del av norske helse- og omsorgstenester. Likevel er det førebels ingen systematikk i oppretting av musikkterapistillingar dei fleste stader, og store delar av landet er utan musikkterapitenester i det heile.

Kva tiltak vil statsråden ta i bruk for å sikre likeverd i musikkterapitilbod nasjonalt, der den musikkterapeutiske kompetansen blir ein integrert del av tenestene i større grad enn i dag?»

Musikkterapi har vært tema i Stortinget tidligere
Stortinget drøftet også våren 2017 hvordan musikkterapi skal implementeres bredt i helsetjenesten og hvordan en skal øke utdanningskapasiteten på landsbasis. Helse- og omsorgskomiteen kom da med en innstilling 449 S (2016–2017) som støttet representantforslaget fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe.

Vi venter igjen i spenning på svaret fra helseministeren.

Les også:

Musikkterapi i rusfeltet – informasjon, nettverk, prakiserfaringer og videoer

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet 

Der ordene stopper begynner musikken – video fra Uteseksjonen i Oslo

“Musikkterapi i rusfeltet”av Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Torhild Kielland

Musikkterapi i rus­behandling” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen, Reidar Dale og Torhild Kielland