Musikkterapi

brosjyre_bilde2016

Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre.

Hva sier retningslinjer om musikkterapi?
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. 

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211).

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Et ressursenter for musikkterapi i kommunal rus- psykisk helsetjeneste
“Friskliv og mestring” er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad og består av fem avdelinger. Med tre heltidsansatte musikkterapeuter er Friskliv og mestring i front innen kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

Friskliv og mestring jobber for utvikling av kunnskap om bruken av musikkterapi som spesialisert kompetanse i kommunale rus- og psykisk helsetjenester og er fra høsten 2018 et ressurssenter på området. Musikkterapi brukes i forebygging og behandling av rusproblemer og psykisk uhelse. Det er et terapeutisk virkemiddel for rehabilitering, mestring og bedret helse. Musikkterapi er en recovery-orientert praksis, med fokus på å støtte opp under pasienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming.

Kontaktinfo til Fredrikstad finner du her

POLYFON kunnskapsklynge for musikkterapi
Kunnskapsklynga består av kommuner, helseforetak, kompetanse- og forskingsmiljø som ser at musikkterapi kan bidra til inkludering, deltaking og mer ressurs- og brukerorienterte tjenester, og som ønsker å bidra til utvikling av feltet på en systematisk og kunnskapsbasert måte. Griegakademiet, UiB, koordinerer arbeidet i klynga.

Kunnskapsklynga er unik i nasjonal og internasjonal sammenheng, ved at så mange ulike aktører har gått sammen i et forpliktende samarbeid for å utvikle musikkterapifaget.

Er du musikkterapeut eller musikkpedagog og ønsker tips/veiledning om oppstart av kor klikk deg inn på www.syngdegfriskere.no

Implementering av musikkterapi i helsetjenesten
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) fremmet senest i februar 2019 en interpellasjon til helseminister Bent Høie om hvilke tiltak statsråden vil ta i bruk for å sikre likeverd i musikkterapitilbud nasjonalt, der den musikkterapeutiske kompetansen blir en integrert del av tjenestene i større grad enn i dag. Hun og stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien fremmet også i 2017 en interpellasjon om musikkterapi, hvilket førte til at Stortinget drøftet hvordan musikkterapi skal implementeres bredt i helsetjenesten og hvordan en skal øke utdanningskapasiteten på landsbasis. Helse- og omsorgskomiteen kom da med en innstilling 449 S (2016–2017) som støttet representantforslaget. Innstillingen fra helse- og sosialkomitéen kan du lese her…

Musikkterapi har en egen prosedyrekode innen rehabilitering, psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
Høsten 2017 fikk musikkterapi plass under kapitlet IBB Behandling/psykoterapi, i Direktoratet for e-helse sin klassifikasjonsoversikt av helsefaglige prosedyrer. Der er koden IBBE00 spesifisert på følgende måte: “Forebygging, behandling og oppfølging ved bruk av musikk for å skape positiv forandring og bidra til bedring, gjennom samarbeid mellom pasient og musikkterapeut med godkjent femårig høyere utdanning i musikkterapi”.

Hva slags utdanning har musikkterapeuter?
Musikkterapeuter har en femårig universitetsutdanning som gir dem en bred kunnskap om hvordan musikk er koblet til følelser, motivasjon og minner, og om hvordan musikk kan brukes som terapeutisk og helsefremmende aktivitet.

nnmr-fargelogo-trykkfil

I 2010 ble et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert
Flere kompetansesentra for rusproblematikk (KoRus) deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse) og Napha. Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert i nettverket.

Nettverkets navn er Nasjonalt nettverk for musikkterapi rus- og psykisk helse. 

Målsetningen er å sikre at musikkterapi blir et reelt alternativ for brukere av rus og psykiske helsetjenester. Nettverket har tre delmål:
Delmål 1: Stimulere til praksisnær og brukerorientert forskning og utviklingsarbeid
Delmål 2: Bidra til økt kunnskap om musikkterapi i samfunn og tjenester
Delmål 3: Bidra til forankring og etablering av musikkterapi i rus- og psykisk helsetjenester

Ønsker du brosjyre om musikkterapi?
To brosjyrer er tilgjengelig på nett og i papirformat. Forskjellen på brosjyrene er kun målgruppene. Den første er laget for folk som arbeider innen rus- og psykisk helsefeltet. Den andre er for brukere av tjenestene.

1. Brosjyre Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte KoRus-Vest Bergen.

2. Brosjyre (brukere av rus- og psykisk helsetjenester). Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte Fagrådet eller KoRus-Vest Bergen.

Uteseksjonen i Oslo har laget en kort video om sitt tilbud om musikkterapi
Der ordene stopper begynner musikken

ROPTV har laget en informasjonsvideo om musikkterapi i rusbehandling:

 

 

Flere brukerundersøkelser er gjennomført
Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse. Fra samme tidspunkt har aktører i kompetansenettverket arbeidet med å utarbeide undersøkelser med brukererfaringer. I 2014 skrev Reidar Dale ved KoRus-Vest Bergen den første rapporten basert på intervjuer av pasienter innlagt ved Hjellestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Disse pasientene hadde hatt tilbud om musikkterapi som en del av rusbehandlingen. En oppfølgingsrapport fra samme forfatter og Bergensklinikken kom i mai 2019 “-Jeg tenker at musikkterapi er å mestre”.

I mars 2015 skrev Torhild Kielland ved KoRus-Øst (nå ansatt i Fagrådet) en tilsvarende rapport basert på intervjuer av brukere i Fredrikstad kommunes rustjeneste. I 2018 kom en oppfølgingsrapport fra Fredrikstad skrevet av Malin Taihaugen ved KoRus-Øst og Torhild Kielland.

I 2017 skrev Malin Taihaugen ved KoRus-Øst en evalueringsrapport av musikkterapitilbudet ved rus- psykisk helsetjenesten i Sør-Odal kommune. De tre rapportene fra KoRus-Øst kan du bestille i papirformat eller laste ned ved å klikke her.

I 2019 kom en rapport fra Sandnes kommune med bruker- og implementeringserfaringer. Rapporten ble skrevet av Anne Schanche Selbekk ved KoRus Vest Stavanger og Torhild Kielland i Fagrådet.  I 2019 kom også en erfaringsrapport fra Uteseksjonen i Oslo sitt musikkterapitilbud, skrevet av Kjersti Johansson fra Norges Musikkhøgskole.

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet 

Der ordene stopper begynner musikken – video fra Uteseksjonen i Oslo

Artikler og kronikker:
“Musikkterapi i rusfeltet” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen og Torhild Kielland

Musikkterapi i rus­behandling” av Brynjulf Stige, Gro Trondalen, Reidar Dale og Torhild Kielland

Musikkterapiens virkning kan ses i hjernen” av Marte Bjerke 

Personvern og cookies