Musikkterapi

brosjyre_bilde2016

Musikkterapi handler om å bruke musikk til å finne mening og oppleve mestring. Musikk kan du både lytte til, snakke om, spille eller synge – alene eller sammen med andre.

Hva sier retningslinjer om musikkterapi?
Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet gir følgende anbefaling om musikkterapi: Det foreslås at det tilrettelegges for bruk av musikkterapi til pasienter/brukere som ønsker dette. 

Musikkterapi er også anbefalt som støttebehandling i retningslinje for avrusning (IS-2211).

Retningslinjene legger stor vekt på brukermedvirkning, hvilket er mye av kjernen i musikkterapi.

Ressursenter for musikkterapi i kommunal rus- psykisk helsetjeneste
Friskliv og mestring er en virksomhet organisert under seksjon for Helse- og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert på Helsehuset i Fredrikstad og består av fem avdelinger. Med tre heltidsansatte musikkterapeuter er Friskliv og mestring i front innen kommunalt rus- og psykisk helsearbeid.

Friskliv og mestring jobber for utvikling av kunnskap om bruken av musikkterapi som spesialisert kompetanse i kommunale rus- og psykisk helsetjenester og er fra høsten 2018 et ressurssenter på området. Musikkterapi brukes i forebygging og behandling av rusproblemer og psykisk uhelse. Det er et terapeutisk virkemiddel for rehabilitering, mestring og bedret helse. Musikkterapi er en recovery-orientert praksis, med fokus på å støtte opp under pasienters egen bedringsprosess gjennom en ressurs- og samfunnsorientert tilnærming.

Kontaktinfo til Fredrikstad finner du her

Implementering av musikkterapi i helsetjenesten
Stortinget drøftet våren 2017 hvordan musikkterapi skal implementeres bredt i helsetjenesten og hvordan en skal øke utdanningskapasiteten på landsbasis. Helse- og omsorgskomiteen kom med en innstilling 449 S (2016–2017) som støtter representantforslaget fra stortingsrepresentantene Anne Tingelstad Wøien og Kjersti Toppe. Innstillingen fra helse- og sosialkomitéen kan du lese her…

Hva slags utdanning har musikkterapeuter?
Musikkterapeuter har en femårig universitetsutdanning som gir dem en bred kunnskap om hvordan musikk er koblet til følelser, motivasjon og minner, og om hvordan musikk kan brukes som terapeutisk og helsefremmende aktivitet.

nnmr-fargelogo-trykkfil

I 2010 ble et nasjonalt nettverk for musikkterapi i rusfeltet etablert
Flere kompetansesentra for rusproblematikk (KoRus) deltar, sammen med Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, begge forskningsmiljøene innen musikkterapi i Norge (GAMUT ved UiB/ Uni Research Helse og CREMAH ved NMH Senter for forskning i musikk og helse). Kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten har også vært representert i nettverket.

 

Nettverket legger til rette for:
– Utprøving og evaluering av musikkterapi i rusbehandling og rusforebyggende arbeid
– Praksisnær forskning og kunnskapsutvikling.

Ønsker du brosjyre om musikkterapi?
To brosjyrer er tilgjengelig på nett og i papirformat. Forskjellen på brosjyrene er kun målgruppene. Den første er laget for folk som arbeider innen rus- og psykisk helsefeltet. Den andre er for brukere av tjenestene.

1. Brosjyre Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte KoRus-Vest Bergen.

2. Brosjyre (brukere av rus- og psykisk helsetjenester). Bestill brosjyren i papirformat ved å kontakte Fagrådet eller KoRus-Vest Bergen.

ROPTV har laget en informasjonsvideo om musikkterapi i rusbehandling:

 

Flere brukerundersøkelser er gjennomført
Siden 2014 har Helsedirektoratet gitt tilskudd til kurs og informasjonsarbeid om musikkterapi innen rus og psykisk helse. Fra samme tidspunkt har aktører i kompetansenettverket arbeidet med å utarbeide undersøkelser med brukererfaringer. I 2014 skrev Reidar Dale ved KoRus-Vest Bergen en rapport basert på intervjuer av pasienter innlagt ved Hjellestad, Stiftelsen Bergensklinikkene. Disse pasientene hadde hatt tilbud om musikkterapi som en del av rusbehandlingen.

I mars 2015 skrev Torhild Kielland ved KoRus-Øst (nå ansatt i Fagrådet) en tilsvarende rapport basert på intervjuer av brukere i Fredrikstad kommunes rustjeneste. Fredrikstad kommune var den første kommunen i Norge som systematisk prøvde ut (og som nå har fast tilbud om) musikkterapi som en del av sitt oppfølgingstilbud til personer med rusproblemer.

I 2018 kom en oppfølgingsrapport fra Fredrikstad skrevet av Malin Taihaugen ved KoRus-Øst og Torhild Kielland i Fagrådet.

I 2017 skrev Malin Taihaugen ved KoRus-Øst en evalueringsrapport av musikkterapitilbudet ved rus- psykisk helsetjenesten i Sør-Odal kommune. De tre rapportene fra KoRus-Øst kan du bestille i papirformat eller laste ned ved å klikke her.

Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet

Personvern og cookies