I 2022 fikk Helsedirektoratet et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å videreutvikle pasientforløpene innen psykisk helse og rus, og å endre navn fra Pakkeforløp til Nasjonale pasientforløp psykisk helse og rus.

Oppdraget gjelder førløpene;
- Psykiske lidelser - barn og unge
- Psykiske lidelser - voksne
- Rusbehandling

Svarfrist er 8. mai

Helsedirektoratet har gjort et grundig forarbeid etter å ha mottatt innspill fra flere fag- og brukerorganisasjoner. For å styrke datakvalitet er en av endringene å forenkle  registrering i parallelle forløp og overgang mellom forløp. Arbeidet bygger videre på erfaringer fra Evaluering av Pakkeforløp for psykisk helse og rus (sintef.no).

"Formålet med oppdraget er å forenkle forløpsarbeidet for tjenestene, styrke samhandling, bidra til likeverdige tjenester, øke kvalitet og brukermedvirkning, samt å tilpasse forløpene til brukergruppens behov. Helsedirektoratet har innhentet innspill fra helsetjenestene og fag- og brukermiljøer om hva som bør bevares og endres i eksisterende pasientforløp".
Helsedirektoratet.no  

Sentrale endringer er i følge Helsedirektoratet:

  • teksten i forløpene er forkortet og forenklet
  • tydeligere ansvarsplassering med eget kapittel som omhandler virksomhetslederes ansvar
  • bruker- og pårørendemedvirkning er konkretisert i de ulike aktivitetene i forløpene
  • forløpstider er mer differensiert slik at de bedre kan tilpasses den enkelte pasient
  • økt differensiering i bruk av lege- eller psykologspesialist ut fra pasientens behov og tilstand 
  • omfanget av koder er betydelig redusert fra 16 til 6 hendelser

"Pakkeforløp for psykisk helse og rus trådte i kraft 1. januar 2019. Pakkeforløpenes mål var å styrke det helhetlige behandlingstilbudet gjennom økt vekt på brukermedvirkning, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, unngå ventetid, mer likeverdige tilbud uavhengig av hvor man bor, og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner".
Sintef.no

Les mer på Helsedirektoratets nettside.