Det er lett å være flink på forskudd! Det er enklere å være rusfri når en er inne i døgnbehandling enn utenfor - der utfordringene er.
Bjørn Erik Navestad

Vi har tatt en prat med gruppeterapeut og FAK-konsulent Bjørn Erik Navestad ved Kirkens Bymisjon, avdeling Origosenteret. FAK-metoden vekket vår nysgjerrighet da vi besøkte senteret tidligere i vinter. Flere av pasientene understreket da at FAK var avgjørende i deres recoveryprosess. 

Hva er FAK?

FAK-samtaler er en funksjonell analyse av rusepisoder. Hensikten er å avdekke når en er sårbar for rusinntak og rusens funksjon, sier Navestad. Hva i en situasjon som utløser bevisste/ ubevisste valg som ender med rus (Foranledningen), selve rusinntaket (Atferd) og den umiddelbare effekten av rusen (Konsekvens). Effekten opprettholder ofte rusmønsteret.

FAK-samtalene skaper en rød tråd gjennom hele behandlingstilbudet ved Origosenteret, forteller Navestad. De har et eget FAK-studio der de filmer fem innledende samtaler:

  1. Forsamtale om sårbarheter - hvordan dagsform, følelser og hendelser kan bygge seg opp til rusepisoder.
  2. FAK-samtale om selve rusepisoden - med utgangspunkt i triggere og hva den enkelte oppnår eller blir kvitt/ hva rusen gir eller fjerner.
  3. Evaluering av FAK-samtalen. Formålet er en enda mer presis beskrivelse av situasjonen etter å ha sett videoopptak av samtale 1 og 2 - med mål om økt forståelse av eget rusmønster.
  4. Detaljert planlegging av treningsturer. Hvilke planlagte og uforutsette situasjoner vil være utfordrende? Hvordan en kan mestre og også anerkjenne mestringen?
  5. Evaluering av treningstur. En analyse av sterke øyeblikk ved rusmestring, alternativt samtale 1 - 3 på nytt hvis rusinntak.

Uten rusinntak i behandlingsperioden, gjentas samtale 4 før hver treningstur, og samtale 5 etter hver treningstur. Terapeuten og pasienten ser på nye sårbarheter og funksjoner og identifiserer triggere som kan knytte seg til både sted, lukt, musikk, møbler og klær – og alt vi kan ta inn via sanseapparatet.

Det er viktig å huske på at rusens funksjon kan variere mye over tid, knyttet til  dagsform, type rusmidler og kontekst. Før utskrivelse er målet å ha en solid verktøykasse som hver enkelt kan bruke i sin nye hverdag, sier Navestad.

Når folk har klart en rusfri treningstur kan det være like viktig å snakke med folk om at de føler seg snytt for en rusopplevelse som å anerkjenne at de ikke ruset seg - begge deler skaper mestringstro. Vi kan ikke velge bort å reagere på våre egne triggere - vi må trene!

Bjørn Erik Navestad 

FAK-samtalene legger til rette for et aktivt og likestilt samarbeid mellom terapeut og pasient - i tråd med MI-metodikken, med fagfeltets føringer, og med en recoveryorientert tilnærming.

Ulik oppførsel i "like situasjoner" 

Å være oppmerksom på sin "situasjonlighet" er knyttet til erfaringen med hvordan rammer, kontekst og relasjoner påvirker oss, understreker Navestad - som mener at ordet situasjonlighet passer godt, selv om han ikke kjenner til andre som bruker det. 

Vi oppfører oss ulikt om vi eksempelvis er i døgnbehandling på Origosenteret sammenlignet med i vårt eget hjem eller hos en kamerat. Å utforske egen sårbarhet knyttet til kontroll, triggere og omsorg kan være avgjørende for verktøykassa en har med seg etter behandling, sier han.

Fra utsiden kan rus og rusvaner bare se ut til å ødelegge. Men for den enkelte kan en finne enkle, men betydningsfulle, situasjonelle forklaringer på hvorfor rusepisoder skjer.

FAK vektlegger at pasienten selv er ekspert på sitt liv, og derfor også sitter med svarene, er premissleverandør for sine utfordringer, ønsker og målsettinger.

FAK bygger mestringstillit ved å ta utgangspunkt i personens egne forklaringer.

Opplæring i FAK 

Siden 2013 har Origosenteret hatt et tett samarbeid med Høyskolen i Østfold om utvikling av modellen. 

Ansvarlige for utviklingen av FAK-metodikken på Origosenteret har vært Anne Cecilie Haukaa Pettersen og Arild Olsen, med konsulenthjelp fra Høyskolen i Østfold ved Jon Løkke. Anne Cecilie Haukaa Pettersen har stått for den kliniske praksisen. Det siste halve året har oppfølging og videreutvikling av FAK vært Navestads ansvar.

Anne Cecilie Haukaa Pettersen har utarbeidet en manual og opplæringsfilmer knyttet til FAK sammen med Arild Olsen og Jon Løkke. De er foreløpig ikke publisert, men de har vært presentert på ulike fagdager både internt og eksternt.  

FAK-modellen støtter seg blant annet på Hallgeir Brumoens publikasjoner om mestringstillit. Mestringstillit handler om hvordan en snakker med seg selv, og hvilke selvinstruksjoner eller regler, som en benytter i øyeblikket - for å bidra til at den påfølgende handlingen bryter med et innlært mønster.

Fagrådet takker for inspirerende dialog om erfaringene med FAK og håper på snarlig publisering av manual og filmer. Videre håper vi at Høyskolen i Østfold følger opp innsatsen med å initiere et forskningsstudie på effekten av behandlingen.