Ulovlig, men ikke kriminelt
Bruk og besittelse av narkotiske stoffer er fremdeles ulovlig i Portugal. Men hvis du tas med mindre mengder narkotiske stoffer får du en administrativ reaksjon og du blir ikke en del av kriminalstatistikken og du får ingenting på rullebladet.

Dette at mindre doser ikke inngår i kriminalstatistikken medfører at politiet ikke lenger prioriterer å oppsøke rusavhengige for å beslaglegge narkotika, bøtelegge, bortvise og kanskje også bedre tallene i politiets «oppklaringsstatistikk».

CDT
Fagrådet besøkte CDT - Lisbon Drug Addiction Dissuassion Commission. Der fikk vi en grundig og god gjennomgang av hva som skjer av Nuno Capaz, som er medlem i kommisjonen i Lisboa. Det er totalt 19 kommisjoner i hele Portugal hvor av to i Lisboa. Kommisjonen i Lisboa består av 3 personer, en jurist, en psykolog og en sosialarbeider. I tillegg er det 4 helse- og sosialfaglige stillinger og 3 i administrative stillinger.

Brukerdoser
Det er fortsatt kun politiet som kan ransake og pågripe personer med narkotiske stoffer. Det stoffet en bruker har på seg, blir beslaglagt. Dette er ofte en misforståelse i vår hjemlige debatt; at det er lov å ha på seg brukerdoser. Er det mindre mengder sender politiet saken til CDT. Er det større mengder blir det en ordinær straffesak i rettssystemet. Det er ikke opp til politiets skjønn hva som er større mengder. Det er definert i loven. Hvis mengden er mindre enn det som står i listen under sendes saken til CDT.
Heroin 1 gram
Metadon 1 gram
Morfin 2 gram
Opium 10 gram
Kokain (hydroklorid) 2 gram
Kokain (methyl ester benzoilecgonine) 0,3 gram
Cannabis (leaves and flowers or fruited dons) 25 gram
Cannabis (resin) 5 gram
Cannabis (olje) 2,5 gram
LSD 0,1 gram
MDMA 1 gram
Amfetamin 1 gram
Disse mengdene har vært uendret siden 2001 og er "noe tilfeldig" valgt ble vi fortalt. De bruker ikke betegnelsene brukerdoser da det er ulikt fra bruker til bruker og åpner for skjønn hos den enkelte politimann.

Hva skjer i kommisjonen?
CDT mottar en rapport fra politiet og brukeren blir bedt av politiet om å møte opp i kommisjonen morgenen etter, eller senest innen 72 timer. Over 75% møter uten videre beskjed. De som ikke møter blir innkalt på nytt og møter de ikke da, kommer politiet på døra. For å nå bostedsløse får de hjelp av ambulante tjenester.

Brukeren blir møtt og gjennomgår et strukturert intervju som varer i 40-60 minutter. I intervjuene går de gjennom risiko og konsekvenser ved rusbruk, men er nøye på at informasjonen gis uten bruk av pekefinger. Kommisjonen har en pragmatisk tilnærming hvor de erkjenner at det ikke nødvendigvis er dette intervjuet som bidrar til at brukeren slutter å bruke narkotiske stoffer.

80% rekrasjonsbrukere
I intervjuene er det brukerens egne opplevelser av problem eller avhengighet som legges til grunn. Av dem som er inne til samtaler defineres mer enn 80% som rekrasjonsbrukere, det vil si uten å erkjenne avhengighet eller problem. Hvis personen kun er tatt for besittelse og det er første gang vedkommende møter i kommisjonen, vil saken bli arkivert uten videre pålegg.

Rusavhengige får umiddelbar hjelp
For dem som erkjenner et problem med rusbruk kan kommisjonen foreslå og henvise til ulike hjelpetiltak. Hvis tiltaket er behandling skaffes en avtale umiddelbart i behandlingsapparatet via telefon. Fordi kommisjonen er en del av helsesystemet gjøres det på en rask og ubyråkratisk måte.

Sanksjonsmuligheter
Hvis brukeren blir pågrepet med stoff innen seks måneder eller at det oppstår andre problematiske forhold rundt rusbruken, har kommisjonen en rekke ulike sanksjonsmuligheter. Det kan være samfunnsstraff, bortvisning fra ulike områder, bøter m.m.

Norsk modell
Alle vi møtte var helt tydelige på at en blåkopi av deres modell ikke vil fungere i Norge. Hvis Norge skal gjøre endringer må det tilpasses våre forhold. Fagrådet mener allikevel at viktige elementer fra Portugal kan tas med i det videre arbeidet i å videreutvikle norsk ruspolitikk.

Besøket i den nasjonale koordineringsenheten SICAD kan du lese mer om her.