Portugal ønsket å bygge sin politikk på to prinsipper; humanisme og pragmatisme. Prinsippene førte til at avkriminalisering ble et logisk virkemiddel  for å oppnå bedre forebygging, behandlingsresultater og reintegrering i samfunnet.

Avkriminalisering - ikke et mål i seg selv
Prinsippet om humanisme innebærer at ruspolitikken skal ha større grad av verdighet og være et bedre svar på folks problemer. Pragmatisme innebærer å legge fordommer og moralske holdninger bak seg og ta inn over seg det faktum at dagens ruspolitikk, rusbehandling og oppfølging fungerer for dårlig.

Avkriminalisering etter den portugisiske modellen er derfor ikke et mål i seg selv, men et logisk virkemiddel for å oppnå bedre forebygging, behandlingsresultater og reintegrering.

Studietur
Fagrådets styre er på studietur til Lisboa for å se nærmere på Portugalmodellen. - Det er avgjørende at dere ser og forstår hele modellen før dere diskuterer dette videre i en norsk kontekst, sa Domingos Duran, leder av Therapeutic Intervention Division, SICAD (General Directorate for Intervention on Addictive Behaviours and Dependencies) da Fagrådets styre besøkte koordineringsenheten for portugisisk narkotikapolitikk denne uken.

Overraskende nok har Portugal, et lite land med konservative verdier, sterk katolsk tradisjon og historisk sett en ung demokratisk stat, blitt modell for internasjonale reformer innen narkotikapolitikk. Allerede i 2001 avkriminaliserte Portugal besittelse av brukerdoser og narkotikabruk, og flyttet dette fullstendig ut av rettssystemet og over til folkehelse. Portugal har fått mye oppmerksomhet fordi de turte å inkludere alle stoffer i dette, inkludert de som ofte blir definert som "harde"; heroin og kokain.

Avkriminalisering - forventninger om mindre politi?
Det som kanskje ikke blir kommunisert like tydelig er at det er kun brukerdosene opp til et gitt antall gram som gir alternativ reaksjon og muligheten til dialog med en kommisjon. Har personen mer enn de lovlige grammene på seg, er han eller hun over i rettssystemet som før.

I Portugal er politiets funksjon minst like viktig nå som tidligere. Det er politiet som i høy grad er de som avdekker rusbruk og som fremstiller folk for kommisjonene for en alternativ sanksjon eller behandling. Dersom folk ikke ønsker behandling er det samme type alternative straffereaksjoner som vi har i Norge som gjerne blir brukt; samfunnstjeneste, begrensning på bevegelsesfrihet/bortvisning/ ikke reisemuligheter og økonomiske trekk av livsopphold/lønn.

Politiet rapporter til kommisjonene raskt slik at personen som er tatt for bruk eller besittelse av narkotika kommer til kommisjonen innen 72 timer. Kommisjonene består blant annet av en jurist, en sosialarbeider og en psykolog. De kartlegger rusbruk, livssituasjon og psykisk helse og prøver å motivere personen til behandling.

Hele modellen er basert på at narkotika er ulovlig og at det er forbudt å bruke rusmidler. Da Fagrådet besøkte SICAD var Domingos Duran tydelig på at grensene som er satt som "brukerdoser" er litt tilfeldig valgt og er ikke endret siden 2001.

Bakgrunn
Regjeringen i Portugal satte i 1998 ned en ekspertgruppe med oppdrag å analysere narkotikasituasjonen i Portugal og formulere anbefalinger som kunne bakes inn i en nasjonal strategi. Etter noen måneders arbeid presenterte ekspertgruppen sine anbefalinger som inkluderte avkriminalisering av bruk og besittelse. Videre anbefalte gruppen en bredde av tiltak fra forebygging, skolering, skadereduksjon til økt kvalitet på behandling og flere aktiviteter knyttet til re/integrering (familiearbeid, arbeidsliv og samfunnsengasjement).

- Avkriminalisering i seg selv har ikke magisk kraft, avkriminalisering lager kun et lovlig rammeverk for å implementere skadereduserende tiltak og til å reintegrere folk med rusproblemer tilbake til samfunnet. Avkriminalisering fjerner folks frykt for å søke behandling og det bidrar til at folk ikke føler seg som kriminelle. Tilnærmingen er basert på humanistiske verdier, men også pragmatiske vurderinger der en ser at straff har vært ineffektivt  i å begrense narkotikabruk.
João Goulão, direktør SICAD. (oversettelse: sekretariatet)

Nedgang i rusrelaterte sykdommer
Antall mennesker med rusrelaterte sykdommer som HIV, Hepatitt B og C har generelt gått ned i Portugal de siste årene. Dette mener SICAD har tett sammenheng med endringene i ruspolitikken knyttet til flere skadereduserende tiltak og bredt samarbeid med sykehus og behandlingsinstitusjoner.

Fagrådet kommer tilbake med flere saker om modellen.