Sammen med Fagrådet søkte Frelsesarmeens Gatehospital i Bergen i høst om midler til prosjektet "Trygt hjem for hjemløse" og fikk 15. desember beskjed om støtte til prosjektet med 1.398.000 kroner, fordelt over to år. Prosjektleder er Hilde Sylliaas,  assisterende professor ved OsloMet og forsker for Frelsesarmeens rusomsorg. 

Prosjektet tar utgangspunkt i at flere av pasientene ikke har et fungerende botilbud ved utskrivelse fra Gatehospitalet i Bergen.

Gatehospitalet i Bergen er et helse- og omsorgstilbud til mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet, som har store og sammensatte somatiske helseproblemer eller problemer som ikke ivaretas i den øvrige helsetjenesten. 

BrukerPlan–årsrapporten fra 2019 viste at om lag 10 000 mennesker med rusavhengighet mangler en permanent bolig med en tilfredsstillende bosituasjon. Særlig rammer dette de som er mest utsatt med lav funksjonsevne og et beskjedent rehabiliteringspotensial.

Målet med prosjektet er å prøve ut et botilbud for pasientene ved Gatehospitalet som ønsker substitusjonsbehandling og en trygg bolig med nødvendig hjelp og assistanse. Tilbudet skal ivareta den enkeltes behov, understøtte daglig funksjon og mestring, samtidig som det legges til rette for å delta i meningsfulle aktiviteter. Musikkterapi, kontakt med dyr og aktivitet i naturen vil inngå som en integrert del av botilbudet. 

Prosjektet er en pilot der Gatehospitalet vil lage en boligversjon av Gatehospitalet både faglig og ideologisk, og dermed skape trygge hjem for fire til seks pasienter.

Helse Høst er et program der formålet er å støtte tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.