Kommunene kan igjen søke om tilskuddsmidler med mål om økt og varig kapasitet i  tjenestene, og et helhetlig, tilgjengelig og individuelt tilpasset tjenestetilbud til mennesker med rusproblemer og deres pårørende. 

Fylkesmannen forvalter tilskuddet på vegne av Helsedirektoratet!

Økt og varig kapasitet

Tilskuddsordningen ble endret i 2017 og det ble lagt til rette for en mer systematisk kapasitetsbygging enn tidligere. Dette innebærer en tidsbegrenset tilskuddsperiode på inntil fire år med en årlig reduksjon av tilskuddsbeløpet og med et samtidig krav om forankring av stillinger/tiltak i kommunale planverk og budsjetter. Tidsbegrensningen og reduksjonen er kompensert med opptrappingsmidler i rammetilskuddet til kommunene.

Selv om Opptrappingsplanen er ferdig i 2020 beholder kommunene rammetilskuddet - gitt som frie midler under opptrappingsperioden. Her har med andre ord tjenestene en jobb å gjøre for å argumentere for sine lokale politikere at midlene skal gå til mennesker med rusproblemer - slik intensjonen var og er. 

Tilskuddsmidler til kommunalt rusarbeid skal bidra til:

  1. varig kapasitetsvekst i det samlede kommunale tilbudet til personer med rusproblemer
  2. å  sikre folk helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenestetilbud
  3. styrke bruker- og pårørendeperspektivet i tjenestene
  4. sikre ansettelse av medarbeidere med brukererfaring eller erfaringskonsulenter

Kommunereform

1. januar 2020 fikk vi en ny kommunestruktur der en del kommuner har slått seg sammen med en eller flere andre kommuner.  Ved sammenslåing overtar den nye kommunen retter og plikter overfor fylkesmannen som de sammenslåtte kommuner hadde inntil opphør. Det betyr at nye kommuner har ansvar for å oppfylle de krav som er stilt i tilskuddsbrev fra fylkesmannen til de opphørte kommunene som inngår i nye kommuner.

Har du spørsmål om ordningen eller rapportering – ta kontakt med Fylkesmannen der du bor.

 Søknadsfrist er 10. februar 2021