For rusfeltet er det flere gode tilskuddsordninger: 

Den største, på 455 millioner kroner, er til kommunalt rusarbeid der fristen for å søke er 20. februar. 

412 millioner er avsatt til "Aktivitetstilbud rettet mot personer med psykiske problemer, rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring". Søknadsfrist er 15. januar. Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke.

412 millioner kroner er avsatt til "Grunntilskudd til institusjonsbaserte tiltak for personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring". Søknadsfrist er 15. januar.   Frivillige og ideelle organisasjoner kan søke.

4,5 millioner kroner skal deles ut til narkotikaprogram med domstolskontroll, med  søknadsfrist 15. november 2020. Kommuner kan søke med mål om å forebygge kriminalitet, fremme domfeltes rehabilitering, samt bidra til å styrke og samordne helse, omsorgs- og behandlingstilbud for målgruppen gjennom et forpliktende samarbeid mellom ulike sektorer og forvaltningsnivåer.

23 millioner skal deles ut til driftstilskudd til frivillige rusmiddelpolitiske organisasjoner med søknadsfrist 1. desember 2020. Det er kun nasjonale frivillige rusmiddelpolitiske medlemsorganisasjoner med over 100 medlemmer og minimum to lokallag i to fylker som kan søke på denne ordningen. 

45,5 millioner kroner skal delse ut til frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats med søknadsfrist 15. desember 2020. Frivillige organisasjoner kan søke på denne ordningen som har som mål å støtte  forebyggende tiltak og rusmiddelpolitisk påvirkningsarbeid. Ordningen støtter tiltak som retter seg mot befolkningen generelt, barn og unge og utsatte grupper.

Sist, men ikke minst er hele 389,4 millioner kroner avsatt til forebyggende arbeid gjennom ordningen "Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten". Denne har søknadsfrist allerede 11. januar! Kun kommuner kan søke på dette tilskuddet.