Med god politisk støtte har leder ved mestringsenheten, og styremedlem i Fagrådet, Trude Lønning og hennes medarbeidere utviklet nye tilbud og lagt stor vekt på kvalitet i tjenestene. Juryen skrev i sin begrunnelse at Sandnes kommune utmerker seg gjennom en ressursfokusert tilnærming til brukeren og sterk brukermedvirkning. I begrunnelsen heter det videre: Sandnes kommunes enhet innen rusarbeid kalles Mestringsenheten, et navn som signaliserer et tydelig ressursperspektiv, og som er valgt etter forslag fra brukere. Navnet viser til at man ser mulighetene fremfor begrensingene og problemene.

Styret i Fagrådet er i Sandnes kommune og har sett på tre av tiltakene som ligger i Mestringsenheten; Fagteam rus, Sandnesveien 299 (Soma) og Lutsivegen helseinstitusjon. Sandnes kommune har nær 80 000 innbyggere og har kartlagt brukere gjennom BrukerPlan i 11 år.

Fagteam rus har 300 brukere og 24 ansatte.  De arbeider bredt med blant annet utdeling av LAR medikamenter, boligsosial oppfølging, koordinerer individuelle planer via ansvarsgruppemøter, oppsøkende virksomhet og hjemmebesøk.

Sandnesveien 299 gir et botilbud (døgndrift) for mennesker som er rusmiddelavhengige, enten dette er illegale eller legale rusmidler. Omsorg og skadebegrensning er sentralt. Det er 18 årsverk knyttet til botilbudene fortalte avdelingsleder Per Christian Hatland (bildet). Boligene består av tre ulike tilbud:

  • Akutten er kommunens midlertidige tilbud for rusavhengige personer som er bostedsløse. Tilbudet er et alternativ til hospits eller andre private tilbud. NAV Sandnes rekvirer plass ved akutten. Dette er et lavterskeltilbud og en må være bostedsregistrert i Sandnes kommune.
  • Bokollektivet har 7 plasser og beboerne har hovedsakelig alkoholavhengighet. Her betaler beboeren husleie og en søker plass gjennom boligtjenesten i kommunen
  • Småhus er kommunale utleieboliger med spesielle vilkår. Småhusene er et botilbud hvor beboer får oppfølging fra personell. I 3 av Mestringsenhetens småhus får beboerne oppfølging fra personell Sandnesveien 299.

Lutsivegen botiltak er en helseinstitusjon med plass til 4 beboere som har behov for ekstra oppfølging (institusjonsomsorg med heldøgnsbemanning). Det er knyttet 23 årsverk til institusjonen. Tre våkne nattevakter. Beboerne har tidligere vært innlagt på sikkerhetsposter innen psykisk helsevern. Spesialisthelsetjenesten har fortsatt behandlings- og veiledningsansvar. Botiltaket er bygget etter sykehjemsforskriftene og har låste dører. De ansatte har lagt stor vekt på økt kompetanse innen terapeutisk mestring av aggresjon og prioriterer høyt intern veiledning knyttet til blant annet verbal og fysisk vold.

Fagrådets styre takker for lærerike dager og anbefaler kommuner å besøke Sandnes for å få inspirasjon til å bygge et bredt rusfaglig tjenestetilbud.