Vi har tatt en prat med daglig leder ved NKS Kvamsgrindkollektivet, Pia Bjordal, om situasjonen.

For vår pasientgruppe, de yngste, er dette trist og dramatisk. Et unikt og godt fagmiljø,som har unge som sitt kompetansefelt, blir borte. Vi er bekymret for at de yngste ikke blir ivaretatt tilstrekkelig i de avtalene som nå er inngått.
Pia Bjordal

Tunge dager

Det har vært noen tunge dager på Kvamsgrindkollektivtet siden resultatet av anbudsrunden ble kjent i Helse Midt-Norge.

Pasienter og ansatte er fortvilet, men Bjordal kan garantere at ansatte skal gjøre hva de kan for at pasientene får gode pasientforløp videre. Men samtidig er det vanskelig å tenke seg at dette ikke påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet og at noen ansatte vil få seg nye jobber.

Pasienter fra hele region Midt

Pasientene kommer fra hele opptaksområdet til Helse Midt-Norge (HMN), men de fleste blir vurdert til behandling ved Kvamsgrind fra St. Olavs HF. Deretter fordeler det seg noenlunde jevnt fra Helse Nord Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF

Det regionale helseforetaket har forståelse for at det faglig sett ikke er ønskelig med inntak av nye pasienter og at det bør være en prioritet å gi behandling til de som allerede er innlagt. Samtidig må HMN sikre plan for mulige overgangsordninger hos relevante aktører og eventuelt andre uforutsette forhold før en endelig avklaring om inntaksstopp foreligger. Videre at det sikres gode pasientforløp for den enkelte ut fra deres behov.

Det kan være at noen få pasienter må videreføres til andre døgninstitusjoner, men de fleste vil være ferdig i døgn. Da må det sikres relasjoner til hjemkommunen og eventuell poliklinisk oppfølging.

Det oppleves som et paradoks å vite at vi leverte best kvalitet på vårt fagområde, men allikevel ikke får ny avtale. 
Pia Bjordal

Det er en underlig situasjon å skulle avvikle sin egen og mine kollegaers arbeidsplass, sier Bjordal. 

Eierne, Norske Kvinners Sanitetsforening, hadde utviklingsplaner for eiendommen for å i større grad sikre unge sårbare pasienter et godt behandlingsmiljø. De planene blir det naturlig nok ikke noe av nå, men eierne vil se om det finnes alternative planer for institusjonen.

Om N.K.S. Kvamsgrindkollektivet
Ble etablert i 1991 i Trondheim kommune som en ideell virksomhet. Det ligger ca 8 km sør for Trondheim sentrum. I dag har kollektivet avtale om 14 døgnbehandlingsplasser med Helse Midt-Norge RHF. Målgruppen er unge mellom 18 - 27år. Behandlingstiden er individuell, men primært inntil ni måneder. Det er 23 årsverk med god og tverrfaglig kompetanse. Det er Norske Kvinners Sanitetsforening i Trøndelag som eier institusjonen og bygningene.

Færre døgnplasser

Helse Midt-Norge RHF har gjennomført anskaffelse av TSB plasser. Det totale antallet døgnplasser reduseres fra 99 til 92 plasser. De 92 plassene fordeles mellom Blå Kors Lade behandlingssenter og Tyrili med 46 plasser hver. Tyrili vil ha to lokasjoner, en i Trondheim og en ny enhet i Molde. De 7 plassene Helse Midt hadde ved Tyrilis avdeling Frankmotunet flyttes inn i regionen.

Helse Nord RHF gjennomførte sin anbudsrunde for drøyt ett år siden og der reduserte de med 4 døgnplasser, fra 91 til 87 plasser. Helse Vest skal i løpet av 2022 gjennomføre sin anskaffelse av TSB plasser. Det forventes at konkurransegrunnlaget vil være klart i løpet av noen uker. Helse Sør-Øst (HSØ) har løpende avtaler og har signalisert at det vil komme en oppsigelse og ny konkurranse. Avtalene i HSØ har 2 års oppsigelse slik at ny anbudsrunde vil uansett ta noe tid.   

Endringer?

Flere lurer på om vi ser en endring innenfor rusbehandling døgn de neste årene. Færre døgnsplasser, krav om sekvensiell behandling, mindre mangfold, institusjoner med nærhet til byer og lett tilgang til somatiske sykehus og færre små selvstendige institusjoner.

Noe av dette kan leses i konkurransegrunnlaget som ble gitt i nord og midt samt konkrete endringer ved at Blå Kors kjøper Sigma Nord, Tyrili avvikler Frankmotunet og Kvamgrindkollektivet må stenge etter at de ikke får forlenget sin avtale.