Kommuner kan ikke kreve husleie for plass i omsorgsinstitusjoner?
Husleie har vært vanlig praksis i institusjonsnorge. Juridisk var det mer stuerent fram til 2012 da tjenestene lå under den gamle sosialtjenesteloven. Målet var foruten inntekt til institusjonene og ha en tilnærmet normal bosituasjon for beboerne der de har lignende rammer og forventninger som i det ordinære boligmarkedet.

I 2012 kom imidlertid helse- og omsorgstjenesteloven med andre forskrifter og kommunene har ikke lenger anledning til å kreve egenandel/husleie for plasser i omsorgsinstitusjoner. Egenandeler for enkelttjenester er unntak, men husleie som fast trekk ser ut til å være lovstridig.

Kommuner kan imidlertid kreve egenandeler av dem som har inntekt i form av trygd, som uføretrygd og arbeidsavklaringspenger, eller formue, men kan ikke kreve det samme av folk på sosialhjelp eller som på annen måte mangler inntekt. Her skal NAV dekke utgiftene. Det er ofte store inntektsforskjeller på disse gruppene, der en person med uførepensjon eksempelvis kan få 20 000 kr i måneden, mens en på sosialhjelp får 6 000 kr pluss stønad til bolig på 4 000 kr.

Noen ansatte opplever det urimelig at personer med relativt gode trygdeutbetalinger skal bo gratis. Andre ansatte mener at det uansett er urimelig at folk i en lavterskel omsorgsbolig skal betale egenandel. -Det er jo enten oss eller gata, sier en av dem.

I Oslo er det ikke uvanlig med leiepriser på minimum 8 000 kr hvilket kompliserer situasjonen med å komme over i ordinære boligforhold. Egenandel på boutgifter i en omsorgsbolig i Oslo varierer mellom 4 700 kr til  8 000 kr, avhengig av om de tilbyr full kost og utdeling av medisiner. På de siste er det større juridisk hjemmel for å kreve egenandel.

I Oslo har allerede spørsmålene kommet om tilbakebetaling av innkrevd beløp - tilbake i tid. Oslo kommune har ikke tatt stilling til dette spørsmålet i påvente av nærmere avklaring fra kommuneadvokaten.

-Vi er glad vi endelig slipper å kreve inn egenandeler!
Flere ansatte i omsorgsinstitusjoner i Oslo forteller at det er en lettelse å ikke måtte kreve inn egenandeler av beboerne. Mange disponerer egne midler - og uten forvaltning prioriteres gjerne pengene til rusmidler og gategjeld.

Å tilby omsorgsboliger for bostedsløse for så å mase om husleie skaper mange ugreie situasjoner med løgn og unnvikelser og mye styr. - Det er en befrielse å slippe å kreve inn egenandeler, sier en av de ansatte etter endringen. -Relasjoner blir ødelagt av pengemas - nå er det mye bedre!

Ny praksis i Oslo fra 1. januar 2019
I et brev til rusinstitusjonene i Oslo kommune skriver Velferdsetaten at «en gjennomgang av egenandelsordningen har vist at det er vanskelig å finne en hensiktsmessig måte å kreve egenandel på innenfor gjeldende regelverk. Fra 1.1.2019 opphører egenbetaling for alle institusjonsplasser, med unntak av omsorgsinstitusjoner.»

Vi er spent på hvilke konklusjoner kommuneadvokaten vil presentere og vil følge med videre i saken.