Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon deltok ved Kenneth Arctander Johansen som foruten å arrangere ett side-event og innlede på et annet, var utvalgt som eneste sivilsamfunnsrepresentant av Vienna NGO committee on Drugs til å holde et innlegg på en "special event" i hovedsalen.

Kenneth Arctander Johansen vil du også treffe på Fagrådets Ruspolitiske Seminar 27. april. 

Innlegg på "special event"
Kenneth Arctander Johansen fra RIO var invitert til å holde innlegg på en "special event" om avkriminalisering og behandling av rusavhengige i kontakt med kriminalomsorgen. I innlegget la han vekt på at en helhetlig modell må til, ikke løsrevne enkeltstående tiltak. Han ga eksempler på de høye overdosetallene fra Norge som viser klar økning av dødsfall rett etter løslatelse. Dette til tross for at Norge har bedre fengselssystemer enn de fleste andre land i verden. Han argumenterte for bedre (og de samme) behandlingstiltak for rusavhengige innenfor murene som utenfor.Videre argumenterte han for generell styrking av skadereduksjonstiltak og avkriminalisering av personlig bruk og besittelse av rusmidler i tråd med Portugalmodellen.

- Most approaches that have an effect on drugdependent populations, also have that effect on imprisoned drug dependent people. Even when dependent people are punished, in my opinion, preferebly for offenses other than using and possessing drugs they are addicted to, they must be treated for their addiction for co-occurring mental problems and transmittable deseases like HCV.
Kenneth Arctander Johansen 

CND 2018 er avgjørende for neste års høynivåmøte
CND legger i stor grad premissene for neste års høynivåmøte i narkotikakommisjonen, da veien videre for den internasjonale narkotikapolitikken skal avgjøres. Kirsten Frigstad, styreleder i Fagrådet deltok på et formøte med Helse- og omsorgsdepartementet i februar der helseminister Bent Høie inviterte brukerorganisasjoner og andre relevante organisasjoner til dialogmøte for å få innspill til hva de mener er viktig at Norge vektlegger i forhandlingene. "Hovedmålet til Norge er å forebygge, redde liv og sikre helse og velferd", skriver departementet på sin nettside om formøtet. Statsrådens prioritering var å belyse  arbeidet med ny rusreform og at Norge vil jobbe internasjonalt for at rusavhengige ikke skal straffes, men tilbys hjelp og oppfølging.

Stor norsk delegasjon
I tillegg til Kenneth A. Johansen var både myndigheter og andre organisasjoner representert i denne 61. sesjonen av CND. Blant annet fra Foreningen Tryggere Ruspolitikk var styreleder Ina Roll Spinnangr og nestleder Dagfinn Hessen Paust, fra MARBORG deltok Carl Eliassen, fra FHN leder Arild Knutsen, fra Stiftelsen Golden Colombia president Øystein Schjetne, fra Actis Stig Erik Sørheim, fra Forut Dag Endal og fra NNPF generalsekretær Lars Holmen. Norske myndigheter var blant andre representert ved Helse- og omsorgsdepartementets Torbjørn Brekke.

Programmet for CND61 

Helse- og omsorgsdepartementet med framtidsrettet innlegg
Torbjørn Brekke holdt innlegg i plenumsmøtet åpningsdagen 12. mars, der også Foreningen Tryggere Ruspolitikk (FTR) var tilstede, invitert av International Drug Policy Consortium (IDPC). Etter innlegget berømmet FTR Brekke for å ha holdt et progressivt innlegg i et forum hvor motstanden mot reform fortsatt er stor.

- Ikke bare oppfordret Brekke til å overføre ansvaret for oppfølging av rusmiddelbruk fra justis til helse; han påpekte at målet om et narkotikafritt samfunn faktisk står i veien for målet om bedre helse og velferd, og gir legitimitet til land som fører en menneskerettsstridig politikk, sier nestleder Dagfinn Hessen Paust.

Presiseringen at legalisering fortsatt ikke er et alternativ for Norge, oppfatter FTR først og fremst som en anerkjennelse av våre nåværende konvensjonsforpliktelser.

- Samtidig som Norge fremfører dette progressive budskapet, registrerer vi med bekymring at det fortsatt er innflytelsesrike medlemsland som forsvarer dødsstraff, mangel på nødvendig helsehjelp og dehumanisering av rusmiddelbrukere, under henvisning til målet om å bekjempe all narkotikabruk. Det er også fortsatt umulig å introdusere begrep som "harm reduction" i resolusjoner, og noen land går så langt som å motarbeide referanse til menneskerettigheter. Vi håper at Norge fremover vil fortsette å jobbe for å bevege FN i en mer progressiv retning, og at forhandlingene i 2019 vil gi progressive land større rom for å eksperimentere med nye løsninger, slik at verdenssamfunnet får et bedre evidensgrunnlag for å vurdere "best practice".
Dagfinn Hessen Paust, FTR 

Fagrådet har fått tilbakemelding om at mange land er spente på utviklingen i Norge knyttet til å flytte reaksjoner på personlig bruk og besittelse av narkotika fra straff til helse. Regjeringen har satt i gang et  viktig arbeid og vi venter utålmodig på at NOU-utvalget nedsettes, slik at arbeidet kan starte.