-Brukermedvirkning er å være en likeverdig partner i behandlingen. Det er muligheten for å påvirke og å bli respektert. Det handler om holdninger og handlinger i praksis.
Dorte Gytri

Dorte Gytri holdt et strålende og konkret innlegg. Om viktigheten av å få lov til å være seg selv i behandling. At en i fellesrommene kan snakke med hverandre om hva man vil, spise når en er sulten og ta en kaffe når det passer. Om at velferdssamfunnets sikkerhetsnett skal oppleves nettopp som et sikkerhetsnett og ikke som et edderkoppnett. Om hvor helsebringende det er å få oppleve å gjenvinne kontrollen på eget liv.

Helseminister Bent Høie (bildet) oppfordret salen til å ta Dortes ord til etterretning og at de som tilbyr døgntiltak, tar hennes ord med tilbake til sine arbeidsplasser og leser gjennom sine husordensregler og revurderer dem.

- Unødvendig maktutøvelse fikk meg til å sitte igjen i avmakt. - Nå ble det endelig bekreftet, jeg er feil. Jeg er i veien. Jeg er verdiløs. En bruker UTEN virkning. Tenk på ordene. Jeg vil være en bruker MED virkning. Leve et liv MED virkning.
Dorte Gytri

Pakkeforløp har vært tema for kvalitetssikring av sårbare overganger i helsetjenestene siden 2012. Først knyttet til kreft, nå også for rus og psykiske lidelser.

De tre første pakkeforløpene som ble lansert denne uken er:

  • pakkeforløp for psykisk helse for voksne,
  • pakkeforløp for psykisk helse for barn og unge
  • pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Kommuner kan henvise pasienter til pakkeforløpene fra 1. januar 2019

Ytterligere tre tilstandsspesifikke forløp for psykose, tvangslidelser og spiseforstyrrelser publiseres innen 15. desember. Pakkeforløp for gravide som bruker/har brukt alkohol, vanedannende legemidler og/eller illegale rusmidler kommer noe senere.

Pakkeforløp innebærer at pasienten skal få vite hva som skal skje, når og hvem som har ansvaret. Hver pasient får sin egen koordinator, som skal være kontaktperson for både pårørende og pasient. Kontaktpersonen skal sørge for kontinuitet i behandlingsforløpet og at en unngår unødvendig venting. Eksempelvis skal det ikke lenger være opphold mellom avrusning og behandling.

- Pakkeforløp er et viktig verktøy for å tilpasse seg til den enkeltes behov. Pakkeforløp skal gi systematikk og sette rammer for behandlingen.
Erna Solberg 

Pakkeforløp - et løft for sterkere brukerinvolvering
Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog stod i spissen for lanseringen. Økt brukermedvirkning, -bedre samhandling og klare ansvarsforhold skal gi bedre individuelle behandlingsforløp for både barn og voksne, lovte de.

– Når vi begynner å jobbe systematisk, vil ventetiden gå ned, sa helseminister Bent Høie om de nye pakkeforløpene.

Han la stor vekt på at pakkeforløpene skal fange opp somatisk sykdom hos personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk tidligere.

– Personer med psykisk sykdom har 20 år kortere levetid enn befolkningen generelt. Dette er en av de største og styggeste ulikhetene i helse vi har i Norge. En vesentlig forklaring på dette er at personene ikke får nødvendig helsehjelp for somatiske lidelser. Derfor er det ekstremt viktig at dette er satt i system i pakkeforløpene.
Bent Høie

Han la ikke skjul på at implementering av pakkeforløpene blir krevende. – Det store arbeidet ligger foran oss. Det krever en innsats fra myndighetene, fra fagfolk og fra brukerne. Jeg vil sørge for at alle ledere på alle nivåer følges opp og prioriterer dette arbeidet, sa han.

Lenke til regjeringens nettside om pakkeforløpene finner du her.