Etter at Fritt behandlingsvalg er avviklet, omstillinger på de offentlige sykehusene og anbudet i Helse Sør-Øst er ferdig, vil det forsvinne ca 400 sengeplasser innenfor rusbehandling i løpet av 2-3 år. 

Partiene har fanget opp uroen som er i deler av rusfeltet. Helse- og omsorgskomiteen har fått oversendt representantforslaget som inneholder seks forslag.

Forslagene er:
1. Stortinget ber regjeringen stanse nedbyggingen av døgnplasser innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
2. Stortinget ber regjeringen foreta en helhetlig faglig gjennomgang av det samlede behandlingstilbudet i tverrfaglig spesialisert rusbehandling og legge frem en fremskriving av behovet for dag- og døgnbehandling frem mot 2040.
3. Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med rusmiddelavhengighet får tilbud om behandlingstilbud av lang nok varighet.
4. Stortinget ber regjeringen sikre at pasienter med rusmiddelavhengighet har mulighet til å velge medikamentfrie og/eller recoverybaserte behandlingstilbud.
5. Stortinget ber regjeringen styrke ettervernet i rusomsorgen gjennom samarbeid med private og ideelle aktører, sosiale entreprenører og kommunene slik at flere får mulighet til arbeidstrening og annen aktivitet etter rusbehandling og rehabilitering. 
6. Stortinget ber regjeringen sikre at det finnes egne behandlingstilbud for kvinnelige pasienter med rusmiddelavhengighet.

Bak forslaget står i tillegg til Erna Solberg, Sandra Bruflot fra Høyre, Ingvild Wetrhus Thorsvik og Jens Alfred Bjørlo fra Venstre, Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad fra KrF.

Saken ligger nå til behandling i Helse- og omsorgskomiteen. Saksordfører er Bård Hoksrud fra FrP. Det er mulig å gi skriftlig innspill til komiteen innen 3. mars. 

Politisk flertall?

Fra Rusfeltets hovedorganisasjon er vi spent på hvordan regjeringens samarbeidspartier vil forholde seg til forslagene. Ut fra hva partiene har sagt, mener vi å lese at det er politisk flertall for flere av forslagene.

Utfordringen er at forslagsstillerne i argumentasjonen bruker avviklingen av Fritt behandlingsvalg som en del av begrunnelsen. De skriver "Mye tyder på at behandlingsopplegget som gis til pasientene i offentlig regi, ikke har samme kvalitet som hos aktørene som var en del av fritt behandlingsvalg." De fleste på venstresiden var, og er, i mot denne ordningen. Men regjeringens støttepartier, SV og Rødt, har vært tydelige på at de ønsker å styrke tilbudet innenfor Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling.

En rekke spørsmål

Avslutningsvis har vi samlet opp de skriftlige spørsmålene ulike representanter har stilt til Helse- og omsorgsministeren så langt i 2024:

Ingjerd Schou fra Høyre stilte spørsmål 15. februar til Helse- og omsorgsministeren hvor hun mener utviklingen er i strid med regjeringens mål om å samarbeide med ideelle aktører samt at kapasiteten skal økes. Hun er urolig for Phoenix Haga i Indre Østfold. Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.

Seher Aydar fra Rødt sendte et skriftlig spørsmål 14. februar til Helse- og omsorgsministeren om tilbudet til rusavhengige kvinner med henvisning til Kvinnehelseutvalget som anbefaler økt bruk av kjønnsdelt behandling. Aydar spør om statsråden vil følge opp utvalget og sikre tilbudet på Arken. Spørsmålet er foreløpig ikke besvart.

Alfred Jens Bjørlo fra Venstre spurte 31.januar om den nye faktureringsmodellen som Helse Sør-Øst har lagt til grunn i anbudet. Her har Helse- og omsorgsministeren svart at den nye ordningen er slik andre leverandører har det i helseforetakene. 

Marian Hussein fra SV har spurt om hvorfor kommersielle aktører ble invitert inn i anbudet og ideelle aktører ikke lenger blir prioritert. Her har Helse- og omsorgsministeren svart og lagt til grunn at uklar rettstilstand kunne forsinket avgjørelsene.

Bård Hoksrud  fra Fremskrittspartiet spurte statsråden om å gripe inn overfor det siste anbudet fra Helse Sør-Øst på tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), for å sikre at helseforetaket prioriterer rus- og psykiatribehandling. Helse- og omsorgsministeren har svart at de vil følge med på utviklingen og mener endringene er forsvarlig gjennom kortere behandlingstid og sekvensiell pasientforløp. Kortere opphold er i tråd med den faglige utviklingen, svarer statsråden.

Grunde Almeland fra Venstre spurte 18. januar om statsråden vil kreve at døgnkapasiteten innenfor psykisk helse og rus økes. Helse- og omsorgsministeren har svart at de vil følge med på utviklingen. Helseforetakene skal bygge opp basistjenester og ved behov øke kapasiteten gjennom egne tiltak, utvide avtalene eller kjøpe nye plasser.

Seher Aydar fra Rødt spurte 18.januar om behandlingsstedet Tronvik i Helse Førde vil få plass i den varslede forebyggings- og behandlingsreformen. Tronvik er foreslått lagt ned. Helse- og omsorgsministeren har svart at de vil følge med på utviklingen, men svarer ikke på spørsmålet om Tronviks videre skjebne.