- Folk må få den behandlingen de ønsker, sa han. Hindringer som egenandeler, ventelister og for smal medisintilgang vil ødelegge for gode resultater.

 

 

-We gave up the idea of solving the problem of druguse. That problem is not solvable. But at least you can try to manage it!
Nuno Capaz

Ulovlig, men ikke kriminelt
Bruk og besittelse av narkotiske stoffer er fremdeles ulovlig i Portugal. Blir du  tatt med mindre mengder narkotika får du imidlertid kun en administrativ reaksjon og det kommer ikke på rullebladet.

-The police is no longer targeting drugusers.
Nuno Capaz

At mindre doser ikke inngår i kriminalstatistikken medfører at politiet ikke lenger prioriterer å oppsøke rusavhengige for å beslaglegge narkotika, bøtelegge og bortvise. Capaz fortalte om noe motstand i politiet i starten fordi de var redd for å miste tilgangen på informasjon om bakmenn i narkotikatrafikken. Det som skjedde var det motsatte, fortalte Capaz. De som bruker narkotika syns det er enklere å samarbeide uformelt med politiet nå, fordi de selv ikke er definert som kriminelle og risikerer straff.

-Ninety percent of drugusers, use drugs because they like it. Ten percent because they are addicted to it.
Nuno Capaz

Hva defineres som en brukerdose?
Det er fortsatt kun politiet som kan ransake og pågripe personer med narkotiske stoffer. Det stoffet en bruker har på seg, blir beslaglagt. Dette er ofte en misforståelse i vår hjemlige debatt; at det ved avkriminalisering er lovlig å ha en brukerdose i jakkelommen. Poenget er heller det at ved avkriminalisering har ikke politiet rusavhengige som en prioritert målgruppe lenger. Når politiet finner stoff på folk henger det sammen med andre saker som de er innblandet i, som husbråk, tyveri, slosskamper, omsetning og andre kriminelle forhold.

Er det mindre mengder stoff, sender politiet personen til CDT. Er det større mengder blir det en ordinær straffesak i rettssystemet. Det er ikke opp til politiets skjønn hva som er større mengder. Det er definert i loven. Hvis mengden er mindre enn det som står i listen under sendes saken til CDT.

Heroin 1 gram
Metadon 1 gram
Morfin 2 gram
Opium 10 gram
Kokain (hydroklorid) 2 gram
Kokain (methyl ester benzoilecgonine) 0,3 gram
Cannabis (leaves and flowers or fruited dons) 25 gram
Cannabis (resin) 5 gram
Cannabis (olje) 2,5 gram
LSD 0,1 gram
MDMA 1 gram
Amfetamin 1 gram

-We had to draw the line somewhere. Why one gram of heroin? I don't know!
Domingos Duran, Chefe de Divisão, SICAD (rusdirektoratet i Portugal)

Mengdene (som måler rent stoff) har vært uendret siden 2001. Portugal bruker ikke betegnelsen brukerdose da det er ulikt fra bruker til bruker og åpner for skjønn hos den enkelte politimann.

Hva skjer i kommisjonen?
CDT mottar en rapport fra politiet. Brukeren blir bedt av politiet om å møte opp i kommisjonen morgenen etter, eller senest innen 72 timer. Tre av fire møter uten videre beskjed. De som ikke møter blir innkalt på nytt og møter de ikke da heller, blir de hentet av politiet. For å nå bostedsløse får kommisjonen hjelp av gateteamene. I Lisboa har de tolv gateteam med god oversikt over alle hjemløse i hele byen.

Brukeren gjennomgår et strukturert intervju som varer i 40-60 minutter. I intervjuet går de gjennom risiko og konsekvenser ved rusbruk, men er nøye på at informasjonen gis uten en moralistisk pekefinger. Kommisjonen har en pragmatisk tilnærming hvor de erkjenner at det ikke nødvendigvis er dette intervjuet som bidrar til at brukeren slutter å bruke narkotiske stoffer.

Det er kun politiet og domstolene som kan henvise folk til CDT. Domstolene har også muligheten fordi rusavhengighet kan bli et tema under straffesaker i rettssystemet.

- The work of the commision is registered in a separated system which has nothing to do with the criminal system
Nuno Capaz

90 prosent er rekrasjonsbrukere
I intervjuene er det brukerens egne opplevelser av problem eller avhengighet som legges til grunn. Av dem som er inne til samtaler defineres nær ni av ti som rekrasjonsbrukere, det vil si uten å erkjenne avhengighet eller problem. Hvis personen kun er tatt for besittelse og det er første gang vedkommende møter i kommisjonen, vil saken bli arkivert uten videre pålegg. Dersom det ikke kommer ny sak innen tre måneder blir mappen destruert.

Hvis imidlertid brukeren blir pågrepet med stoff innen tre måneder eller det oppstår andre problematiske forhold rundt rusbruk, har kommisjonen en rekke ulike sanksjonsmuligheter. Det kan være samfunnsstraff, bortvisning fra ulike områder, bøter m.m. Fengsel er imidlertid ikke et alternativ.

Rusavhengige får umiddelbar hjelp
For dem som erkjenner et problem med rusbruk kan kommisjonen foreslå og henvise til ulike hjelpetiltak. En avtale om samtale i behandlingsapparatet skjer umiddelbart (samme dag). Fordi kommisjonen er en del av helsesystemet går det raskt og ubyråkratisk.

All behandling er gratis i Portugal
Alle tilbud om rusbehandling er gratis i Portugal, med unntak av privat sektor. Men til og med for privat sektor dekker staten åtti prosent. Dersom pasienten kan dokumentere at han eller hun ikke har økonomi til å dekke de siste tjue prosentene selv, dekker staten alt.  Capaz var overbevist om at tilgangen på behandling er avgjørende viktig for gode resultater. Pasientene må få så mange tilbud som er nødvendig, sa han. Alt annet er uetisk.

Ny norsk modell 
Regjeringen har også i Norge besluttet at samfunnets reaksjon på bruk og besittelse av narkotika skal flyttes fra justis- til helsesektoren. I statsråd 23. mars oppnevnte regjeringen et utvalg som skal forberede gjennomføringen av rusreformen. Utvalget skal utrede og foreslå en modell for hvordan dette skal gjennomføres i Norge, og foreslå nødvendige lovendringer. Utvalget er bedt om å se til Portugal og erfaringene her.  Grunnprinsippene om humanisme og pragmatisme i Portugalmodellen bør også bli grunnsteiner i den norske.