Fredag kom det mange rapporter fra Helsedirektoratet. De omhandlet aktivitet i spesialisthelsetjenesten, ventetider, aktiviet under coronapandeminen og bruk av ordningen Fritt behandlingsvalg. Alle resultater fra 1. tertial 2020.

Aktivitet 1. tertial 2020
1. tertial omhandler årets fire første måneder. 23 571 pasienter fikk behandling, noe som er en liten nedgang fra samme periode i fjor. Antall utskrivninger reduseres noe og oppholdsdøgn økes noe. Det indikerer noe lengere tid i behandling.

Antall direkte polikliniske konsultasjoner reduseres med over 20 prosent, mens den indirekte kontakten økes med 46 prosent. Indirekte konsultasjoner betyr telefon og digitale konsultasjoner.

Det er noe variasjon mellom de ulike regionale helseforetakene, men Helse Nord skiller seg ut ved en økning i direkte polikliniske konsultasjoner.

Aktivitet under korona
Poliklinisk aktivitet er opprettholdt på samme nivå som i 2019. Årsaken er utstrakt bruk av konsultasjoner over telefon og digitale plattformer. Samlet var det nesten 49 000 konsultasjoner i mai 2020 - og det var det samme i mai 2019. Så i tråd med nasjonale anbefalinger ble antall fysiske møter redusert. Rapporten sier ikke noe om kvaliteten på behandlingen som ble gitt.

For døgnopphold har det vært en vesentlig reduksjon. Antall døgnopphold er redusert med 28 prosent sammenlignet med samme periode i 2019. Antall opphold er få sammenlignet med somatikk og psykisk helsevern. I mai 2020 var det 990 døgnopphold mot 1136 i mai 2019. Mange offentlige institusjoner stengte eller reduserte sine tilbud. Noen ideelle aktører reduserte også sine tilbud ut fra smittevernhensyn. 

Antall henvisninger til spesialisthelsetjenesten har gått ned under korona. Rapporten gir ingen forklaringer på dette.  

Fritt behandlingsvalg
264 pasienter fikk hjelp via ordningen Fritt behandlingsvalg. Det er en nedgang på 12 prosent fra første tertial i 2019. Det var 
192 menn og 72 kvinner. Av dem var 107 hos aktører som ikke har avtale med et regionalt helseforetak, kun med HELFO. 70 prosent av pasientene kommer fra Helse Sør-Øst. Flest pasienter var det i Vestfold og Telemark og i Agder. Der ligger fire virksomheter som har avtale med HELFO.

Det ble utbetalt circa 65 millioner, noe som gir en kostnad på i underkant av 245 000 kroner per pasient. Det er fastsatt en nasjonal refusjonsordning. I tillegg er det laget et mindre sett av prisregler. For døgntjenester innen TSB gis det refusjon per oppholdsdøgn. Totalt er det betalt ut 117 millioner hvor godt over halvparten (55 prosent) utbetales rusinstitusjoner.

Godkjenningsordningen i Fritt behandlingsvalg går ut på at private tilbydere, også dem uten avtale med regionalt helseforetak, kan godkjennes som leverandører av spesifikke helsetjenester. Pasienten kan velge behandling hos disse så lenge tilbyderen er godkjent gjennom ordningen, og pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten.