For kort tid siden besøkte rådgiver Torhild Kielland Bydelshuset på Tøyen i Bydel Gamle Oslo. Der holder UPR - Utviklingssenter for psykisk helse- & rusarbeid til (UPR Gamle Oslo)

Bydel Gamle Oslo har valgt å samle oppfølgingstilbudet for målgruppen for psykisk helse- og rus i en egen enhet. Enhet mestring psykisk helse og rus - EMPOR, som bydelen har valgt å døpe enheten, som ledes av Torstein Fjørtoft. 

Vant Forbedringsprisen 2021

Tor Helge Tjelta viser til at Bydel Gamle Oslo i en årrekke har satset på kunnskapsbasert praksis og innovasjon, og var først i Norge med å etablere samhandlingstiltakene FACT (2013) og Ung Arena (2016). Disse tjenestemodellene blir nå også anbefalt av myndighetene og det gis støtte til oppstart av dette.

I fjor vant de Forbedringsprisen for sitt samhandlingsprosjekt FACT Gamle Oslo sammen med Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter (DPS). Nå prøves modellen også ut for andre målgrupper i bydelen med  FACT Ung Gamle Oslo og RusFACT Oslo Sentrum.

Gir mer helhetlige tjenester

- Hovedmålet med å samle mer i en egen enhet er for å øke muligheten til å kunne gi mer helhetlige tjenester, forteller Fjørtoft. 

I Oslostandard for rusfaglig arbeid  står det at om lag 70 prosent av dem som kartlegges i Brukerplan i Oslo har alvorlige problemer på nesten alle levekårsområdene. Noen ønsker kun økonomisk oppfølging gjennom NAV og ikke helsehjelp. - Det må vi respektere, sier Fjørtoft. Samtidig må vi legge til rette for rask rus- og psykisk helsehjelp når folk trenger det. 

Brukerplan kartlegger åtte levekårsområder; bosituasjon, økonomi, arbeid og meningsfull aktivitet, fysisk og psykisk helse, rusbruk, nettverk og sosial fungering. Summen av de åtte levekårsområdene plasserer brukerne i fire ulike kategorier: grønt-, gult-, rødt eller blålys. Blålys innebærer at tjenestemottakeren har omfattende problemer innenfor flere av levekårsområdene. Når det gjelder ROP og rus har Oslo flere brukere kategorisert som blålys enn i landet for øvrig.

Utfordringer og muligheter

Selv om situasjonen i bydelen er krevende er Fjørtoft og Tjelta samstemte i at dette gjelder for hele byen, ikke bare Gamle Oslo. Bydelen har, parallelt med store utfordringer, en rivende utvikling i flere boligområder og vokser raskt til 60 000 innbyggere.

I et lederperspektiv er det dermed interessant å både se på her og nå, men også finne linjene for tiden som kommer. 

Rådgivende enheter

Kommunene har nylig mottatt et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som beskriver mål og ramme for rådgivende enheter. Likevel er det mange spørsmål og de fleste Fagrådet har snakket med de siste ukene, etterlyser veilederen for rådgivende enheter. Det samme gjelder for bydel Gamle Oslo. Det er uklart hva som forventes av konkret innhold og også hvem som bør utføre sanksjonene som beskrives.  

Slik administrasjonen i Fagrådet leser brevet fra HOD vil systematikken i sanksjoner øke der en av virkningene kan bli mer straff og sanksjoner og mindre hjelp, noe vi håper vi tar feil i. Historisk sett betyr øremerkede midler prioriterte oppgaver og i denne sammenheng gjelder det rådgivende enheter og deres oppdrag. 

Å møte en nestor i miljøterapi

Det er svært inspirerende å besøke medlemsvirksomheter som UPR Gamle Oslo. Vi fikk grundig omvisning og hyggelige møter med ulike enheter og team.

En av de vi møtte var nestor og miljøterapeut Ole Størseth (72) i bydelens ROP-team. Han jobber fortsatt full tid i turnus – still going strong og like motivert. Å beholde energien for et så krevende arbeid over så mange år er ikke annet enn imponerende. Og i sånne møter må det være lov å bruke Fagrådets motto "Med hjertet for rusfeltet" for alt det er verdt.  

I 2014 ble det lokale ROP-teamet i Bydel Gamle Oslo evaluert og forskerne slo fast at "Teamet for psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo arbeider recovery-orientert og bidrar til at brukerne får bedre livskvalitet". Teamet fikk også hederlig omtale på Kommunerusprisen i 2015 (på grunnlag av denne evalueringsrapporten). 

Sekretariatet takker for invitasjonen og ser fram til videre samarbeid om utfordringer og muligheter i Bydel Gamle Oslo. Det er mye å glede seg over og mye å undre seg over i dagens diskusjoner om komplekse systemer.