Innretningen på tilskuddsordningen til IPS (individuell jobbstøtte) og jobbspesialister er endret slik at etablerte ACT-, FACT- og FACT ung-team prioriteres til å kunne søke delfinansiering av jobb- eller utdanningsspesialist i teamet.

Fristen for å søke er 1. mars

Hvorfor gjelder ikke denne kunnskapen generelt?

Det er svært gledelig at kunnskapen om arbeid som sentral del av helhetlige helsebehandling blir anerkjent for FACT og ACT-teamene.

Når det er sagt, er det underlig at denne kunnskapen ikke gjelder for andre deler av TSB og kommunale helsetjenester, hvor det er hensiktsmessig. 

Enda mer underlig er det å lese mål- og delmålbeskrivelsen i Helsedirektoratets tilskuddsordning. Departementet går altså ut med råd om at IPS og jobbspesialister skal plasseres i NAV der de ikke anses som helsepersonell og heller ikke skal lese helsejournaler. Parallelt kommer Helsedirektoratet med en ordning som anerkjenner jobbspesialistenes plass i rus- og psykisk helsebehandling. 

Jobbspesialister tas ut av helseteam ut fra utfordringer knyttet til journalinnsyn, mens vi samtidig har kunnskap om at de er avgjørende viktig for pasientens tilfriskning. Her kunne mye vært løst med enkel bruk av samtykke.

Utdrag fra vårt innspill til regjeringens forebyggings- og behandlingsreform for rusfeltet datert 30.06.22

Mål for ordningen

Helsedirektoratet skriver:

Målet med ordningen er å styrke utbredelse av og kunnskap og kompetanse om arbeidsrehabiliterings-metoden individuell jobbstøtte (IPS) i helse- og omsorgstjenesten slik at flere personer med moderate til alvorlige psykiske lidelser og/eller personer med rusmiddelproblemer/-avhengighet, med behov for langvarig oppfølging og ønske om ordinært arbeid, deltar i arbeidslivet.

Ett av delmålene er å øke antall virksomheter innen psykisk helse- og rustjenester som tilbyr IPS til den aktuelle målgruppen. 

Hva kan en søke støtte til?

Tidligere har det vært en vid tilnærming til hvem som kan søke om delfinansiering av jobbspesialister. Fortsatt beholder Helsedirektoratet disse tre gruppene:

  • Delfinansiering av IPS-jobbspesialiststillinger hos virksomheter som er inne i sitt 2. eller 3. prosjektår etter tidligere tilskuddsordning for IPS forvaltet av Helsedirektoratet.

  • Delfinansiering av midler til 5-6 ressursmiljøer på IPS i psykisk helse- og rustjenester i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.

  • Delfinansiering av jobb-/utdanningsspesialist i etablerte ACT-, FACT- og FACT ung-team.

45 200 000 kroner er rammen for tilskuddsordningen.