Dette er arbeidsgruppen som lege, forsker og seniorrådgiver i Helsedirektoratet Gabrielle Welle-Strand trakk seg fra allerede i februar i år.

Helsedirektøren beklager
Helsedirektør Bjørn Guldvog sier til NRK at han beklager at 6 av 21 utvalgsmedlemmer har trukket seg i protest og lover å lytte til innvendingene.

Han inviterer de som har trukket seg til møte og forteller at Helsedirektoratet stanser revisjonsprosessen inntil videre.

Bekymring for prosess, føringer og konsekvenser
Fagpersonene som trekker seg har solid erfaring og det er kraftfullt når de i brev til Helsedirektoratet skriver: «Som representanter for en sammensatt klinisk faglig- og forskningskompetanse i revisjonsarbeidet, vil vi med dette brevet uttrykke vår sterke bekymring for retningslinjeprosessen og de faglige føringene for gravide i LAR og derav konsekvenser for både gravide i LAR, deres fostre, barn og familier».

Forfatterne av brevet er:
Kerstin Söderström

Psykologspesialist PhD, fordypning Barn og unge, Stabsområde fag, Div. Psykisk helsevern, Sykehuset Innlandet HF. Førsteamanuensis, barnevernutdanningen, Høgskolen i Innlandet, Campus Lillehammer. Medlem av Board Human Rights and Psychology i den europeiske føderasjonen av psykologforeninger (EFPA)
Fatemeh Chalabianloo
Spesialist i klinisk farmakologi og rus- og avhengighetsmedisin. Seksjonsoverlege ved seksjon LAR, Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus. PhD-stipendiat ved Universitetet i Bergen
Trude Larsen
Seksjonsleder for seksjon Tertnes, herunder tvangsposten og Familieambulatoriet, og Barneansvarlig. Avdeling for rusmedisin, Haukeland Universitetssykehus
Marte Jettestad
Overlege, spesialist i Kvinnesykdommer og fødselshjelp, med kompetanse og kliniske erfaringer på rus- og avhengighetsmedisin, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssykehus

I strid med faglig overbevisning og integritet
I påvente av hvordan Helsedirektoratet stiller seg til brevet, velger de å midlertidig trekke seg ut av revisjonsarbeidet. Årsakene er det de beskriver som:

o En uforsvarlig prosess
o At arbeidet er i strid med deres faglige overbevisning og integritet
o En overfladisk holdning til brukermedvirkning og erfaringskunnskap,
noe som tilsammen vil svekke retningslinjens kvalitet og troverdighet.

Slik saken står i dag, opplever de at dette er et «trist resultat av et arbeid som var ment å føre til overordnede faglige anbefalinger som rydder unna uklarheter og tvil». De mener at et slikt arbeid ikke løser de tidligere problemene, men i stedet føyer nye spenninger inn i debatten. Formuleringene og resonnementene ivaretar ikke mor og barnets felles beste, understreker de fire. 

«Vi som ansvarlige fagpersoner for kvinner i LAR og deres fostre/barn, kan ikke innestå for de faglige, etiske eller menneskelige føringene i revisjonsarbeidet».
Sitat fra brevet til Hdir

Prosessen må romme og anerkjenne ulikheter
Det som kan virke som spenninger i gruppen handler, etter deres mening, ikke om følelser eller at noen står på barnets og andre på forelderens side, men at de representerer kunnskap og erfaringer fra ulike deler av saksfeltet. Dette er først og fremst et gode, så lenge prosessen rommer og anerkjenner ulikhetene som nettopp faglig og saklig fundert.

- Dersom prosessen restartes, og vår deltakelse fortsatt er ønskelig, stiller vi oss igjen til disposisjon for Helsedirektoratet og retningslinjerevisjonen, avslutter de.

Fagrådet ser med stor bekymring på hvordan arbeidet har utviklet seg. Diskusjonene startet allerede under konsesusutvalgets arbeid og Helsedirektoratet må vurdere om moralistiske undertoner spiller inn. Har arbeidet tatt for mange snarveier?