Spesialisthelsetjenesten omfatter bredden av tilbud gjennom sykehus, distriktspsykiatriske sentre (DPS) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Stor variasjon mellom regioner og helseforetak?
I rusfeltet er det en gryende oppmerksomhet knyttet til geografiske variasjoner i eksempelvis vurdering og tildeling av behandlingsnivå i TSB (poliklinisk- og døgnbehandling), vurdering av LAR medikamenter og begrensninger til lokale sykehus på tross av fritt sykehusvalg.

Helseforetakene håndterer pasientenes behov ulikt og det er knyttet spenning til om pakkeforløpene klarer å rydde opp i dette. Praksis viser ofte at Regionale helseforetak (RHF), og helseforetak (HF) finner løsninger som styres mer av indre behov og prioriteringer enn av brukergruppens behov.

Bred invitasjon til å gi innspill
Både ledere, helsepersonell, pårørende og pasienter er invitert til å komme med innspill om pasientforløp og ventetider. Mottatte innspill behandles anonymt, og det vil ikke gis tilbakemelding på det enkelte innspill, skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

Målet er å få på plass et system som gir pasientene gode, sikre og forutsigbare pasientforløp. Det inkluderer å forbedre kvalitet på registreringen, og minske variasjon mellom sykehus og regioner. Det er viktig at alle som har erfaringer fra rusbehanding eller jobber i feltet gir innspill i dette arbeidet.

Prosjekt Ventetidsoppdraget
Helsedirektoratet har organisert en referansegruppe for prosjektet, som bidrar med innspill til prosjektets arbeid. Prosjektet gjennomfører også møter med pasient- og brukerorganisasjoner, helseforetak og andre. Denne uken er representanter fra BrukerROP invitert til et møte for supplerende innspill. BrukerROP er Helsedirektoratets nasjonale brukerråd for rus- og psykisk helsefeltet.

Hva konkret ønsker Helsedirektoratet svar på? 
Fra pasientene og de pårørende ønsker Helsedirektoratet svar på hva folk mener kan gjøres for at de skal føle seg godt ivaretatt og trygge på at de vil motta den helsehjelpen de har behov for, til riktig tid. De spør også om hvilke krav helsemyndighetene bør stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at folk får den hjelpen de trenger til riktig tid.

Fra ledere og helsepersonell spør Helsedirektoratet om hva som er viktig for at de skal få gitt pasientene nødvendig helsehjelp til riktig tid, hvordan spesialisthelsetjenesten kan legge pasientforløpet best mulig til rette for at pasienten får god helsehjelp til riktig tid, og hvilke krav de mener helsemyndighetene bør stille til spesialisthelsetjenesten for å sikre at pasientene får den hjelpen de trenger, til riktig tid.

Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utrede og skissere alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten. En rapport skal leveres innen 2. juli 2018.