Det er stor uro i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og forventningene til at Kjerkol skal komme med tydelige krav til helseforetakene er høye. 

To år på rad har sykehustalen inkludert tre prioriterte områder, som regjeringen har ønsket at sykehusene skal prioritere:

  • Psykisk helse og rus
  • Økonomi og prioritering
  • Rekruttering av fagfolk og styrket kompetanse

Rusfeltets hovedorganisasjon er glad for at Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol er så klar og tydelig i hva regjeringen ønsker at sykehusene skal prioritere.

Når det er sagt ser Helseforetaksmodellen likevel ut til å åpne for at Helseforetakene har stor intern frihet til hvordan de velger å forstå oppdragene. Nå når Helse Sør-Øst (HSØ) har trukket sitt anbud er det likevel håp om at ministeren vil gi beskjed i foretaksmøtet om at de politiske prioriteringene ikke er kan, men skal.

Rusfeltets hovedorganisasjon har forventninger om at vektingen mellom kvalitet og økonomi likestilles. I versjonen som HSØ sendte ut i desember vektes økonomi høyere enn kvalitet, med 60 mot 40 prosent. TSB er allerede kostnadseffektive med lavere døgnpris enn psykisk helse og somatikk. Pasienter i rusbehandling skal ha like god kvalitet på helsetjenesten som pasienter på andre fagområder.

Nedgangen i antall døgnplasser er en varslet endring. Pasienter skal ha kortere opphold og mer av behandlingen skal skje der de bor. Nedgang i makstid i døgnbehandling er nå redusert fra 12 til ni måneder i HSØ med et pennestrøk. Med andre ord vil ingen ideelle få avtaler om 12 måneders behandling. Det er imidlertid ingen oppsummert forskning vi kjenner til, som støtter opp under denne endringen. Det kan nå føre til en parallellforskyvning der institusjoner må tilpassse seg nedtrekk i tid uten å ha faglig tillit til denne endringen.

Når kunnskapsgrunnlaget foreligger, må vi forvente endringsvilje hos alle parter. Men når kunnskapsgrunnlaget ikke eksisterer eller i beste fall ikke kommuniseres tydelig ut, blir spørsmålene mange og lojaliteten til anbudsprosessene kan svikte.    

Vi er spent på hvordan ministeren vil konkretisere punktene om spesialisthelsetjenesten og TSB i Statsbudsjettet, som Stortinget vedtok i desember.

I Statsbudsjettet står det at spesialisthelsetjenesten og de regionale helseforetakene skal innrette sin virksomhet med sikte på å nå følgende tre hovedmål:

  1. Styrke psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
  2. Styrke forskning, innovasjon og kompetanse og forbedre kvalitet og pasientsikkerhet.
  3. Rask tilgang til helsetjenester og sammenhengende pasientforløp.

Det må være lov å spørre statsråden om redusert behandlingstid, færre behandlingsplasser, mindre mangfold og mindre valgfrihet innen TSB er i tråd med punkt 1. 

Vi ser fram til 16. januar og ministerens sykehustale. Leder Jan Gunnar Skoftedalen vil være fysisk til stede ved Haukeland sykehus i Bergen og representere rusfeltets interesser.