Det nye navnet er "Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne".

Veilederen gir anbefalinger som normerer kommunalt psykisk helse- og rusarbeid. Veilederen normerer også planlegging og tjenestetilbud til voksne med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer i samarbeid og samhandling med spesialisthelsetjenesten, skriver Helsedirektoratet.

"Nasjonal veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne bygger videre på prinsipper, forventninger og anbefalinger fra Sammen om mestring fra 2014. Versjonen er oppdaterert i forhold til utvikling og endringer på området, og tar hensyn til planer og føringer for hvilke oppgaver innen psykisk helse- og rusarbeid som fremover vil løses i kommunene", skriver direktoratet. Revisjonen er i tillegg satt i sammenheng med en rekke andre normerende produkter som har kommet til i fagfeltet.

Jeg undrer med over at vi finner så få spor av utviklingsområdet musikkterapi i veilederen, ettersom dette er nevnt og anbefalt i flere retningslinjer, pakkeforløp og kunnskapsoppsummeringer. 
Torhild Kielland, rådgiver Rusfeltets hovedorganisasjon

Formålet med revideringen

Formålet er å "bidra til at kommunene utvikler nødvendige, forsvarlige og bærekraftige kommunale psykisk helse- og rustjeneste som samhandler og samarbeider med spesialisthelsetjenesten på en best mulig måte for begge tjenestenivåene", skriver Helsedirektoratet på sin nettside.

De understerker at hovedmålsettingen er at alle voksne innbyggere i norske kommuner skal ha reelt tilgjengelige psykisk helse- og rustjenester der de bor, med med lav terskel og høy tilgjengelighet.

Mange kommuner har benyttet veilederen flittig etter at den kom i 2014 og vil sikkert verdsette en oppdaterert versjon. 

Du kan lese høringsversjonen ved å klikke her

Høringsfristen er 16. mai