På grunn av denne utløpsdatoen og fortsatt behov for relativt tilsvarende tjenester, har HMN startet forberedelsene til ny anskaffelse. 12. og 15. oktober gjennomførte Helse Midt en-til-en møter med  aktuelle tilbydere i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). 

Hensikten med disse møtene var å få innspill på hva som kan leveres, hva som kan forbedres og hvordan anskaffelsen kan organiseres/tilrettelegges. Samtidig er det er signal til aktuelle tilbydere om at nå er Helse Midt-Norge i gang med ny anskaffelse.

Målsettingen med anskaffelsen er å bidra til å sikre befolkningen i Midt-Norge et tilstrekkelig, framtidsrettet og moderne rusbehandlingstilbud kjennetegnet av nærhet, differensiering og kvalitet. Dette skriver HMN som sitt foreløpige underlag for den kommende anskaffelsen.

Det regionale helseforetaket skal med hjemmel i spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 a. sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen helseregionen tilbys tverrfaglig spesialisert rusbehandling i og utenfor institusjon, herunder institusjonsplasser som kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4. Anskaffelsen omfatter også mulighet for § 12-soning etter straffegjennomføringsloven.

Samlet volum døgnbehandling anslås til ca 100 plasser 

Helse Midt ønsker et samlet volum på ca 100 døgnplasser der 28-35 plasser skal ha en varighet på tre til ni måneder for pasienter med behov for omfattende rusbehandling og rehabilitering. 12 - 16 plasser med samme varighet er tiltenkt unge pasienter (18 - 23 år). 15 - 20 plasser med varighet fra en til tre måneder er tiltenkt alkohol/ medikamentavhengighet, mens 15 - 20 plasser er tiltenkt avrusning (inntil 14 dager). I tillegg kommer noen få plasser tiltenkt gravide og tvang/skjerming etter Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3. Det som er noe oppsiktsvekkende er at lovens § 10-4 om avtalt tilbakehold, som er anbefalt brukt som hovedbestemmelse, ikke er nevnt i anskaffelsesgrunnlaget. 

Sekvensielle forløp i rusbehandling er derimot beskrevet som et tydelig krav til de pasientene som ønsker dette. I tillegg kommer poliklinisk aktivitet med cirka 9000 konsultasjoner per år, som er en økning på cirka 1000 konsultasjoner fra forrige anskaffelse.

Kostnadsramme

Økonomi er som kjent blitt avgjørende - også for utgiftsposter som behandling av sykdom og lidelser. Helse Midt understreker at deres krav innebærer en kombinasjon av kvalitet og økonomi. Fordelingen mellom disse er så langt ikke vurdert, skriver de i anbudsgrunnlaget.

Antall døgnplasser er stabil ut fra dagens avtale med 99 døgnplasser. Det tas imidlertid økonomiske forbehold. Helse Midt-Norge bruker i dag ca 230 millioner kroner på TSB. Det er satt av samme beløp + deflatorer i statsbudsjettet 2021. Deflator er en sammenveiing av lønns- og prisvekst. Ut fra hva som skjedde ved siste anbud i Helse Sør- Øst er det grunn til å tro at dette ikke er tilstrekkelig for å opprettholde dagens tilbud. Det kan se ut som HMN er forberedt på det gjennom sine formuleringer om antall plasser.

Tildeling av avtaler og videre tidslinje

Tildeling vil skje etter prinsippet om det «økonomisk mest fordelaktige tilbud» - for deler eller hele av det som etterspørres.
Helse Midt

Helse Midt-Norge har gjennom møtene med potensielle tilbydere startet prosessen mot ny anskaffelse og nye avtaler med ideelle aktører. Den videre prosess ser slik ut;

  • Kunngjøring mars 2021
  • Tilbudsfrist mai 2021
  • Forhandlinger august/september 2021
  • Tildeling og kontraktskriving desember 2021
  • Oppstart 1. juli 2022.

Avtaletid

Helse Midt-Norge vil fortsatt ha en tidsbegrenset avtale på fire år med opsjon for 2+2 år. Det betyr at det politiske signalet om løpende avtaler slik Helse Sør-Øst har, ikke blir tatt hensyn til i HMN. 

Helse Midt-Norge skal ha ros for å starte prosessen tidlig slik at aktørene får mulighet til å forberede seg godt. Dette i motsetning til Helse Nord som ga aktørene kun noen få uker på å levere sine tilbud. 

Vi venter nå på at Helse Vest skal starte sin prosess siden deres avtaler løper ut i 2022 og Helse Sør-Øst som har antydet at de vil si opp sine løpende avtaler.