«Det er veldig positivt at det blir opprettet flere faste stillinger for musikkterapeuter innen TSB og i rusfeltet generelt, både i privat og offentlig sektor. Da musikkterapi innen rusfeltet fortsatt er relativt nytt, ligger det mye integreringsarbeid og fagutvikling foran oss,» sier hun til Polyfon.

Avdeling for rusmedisin har nylig tegnet medlemskap i Fagrådet og er også medlem av Polyfon. Polyfon er en kunnskapsklynge og et samarbeid mellom 17 store aktører i Bergen, som ønsker å sikre en mer likeverdig og rettferdig tilgang til musikkterapi som et forskningsbasert og anbefalt tjenestetilbud. Griegakademiet ved Fakultet for kunst, musikk og design (UiB) koordinerer samarbeidet.

Musikkterapi er et lite fag som aktualiserer store spørsmål, om kunst, helse og samfunn.

Musikkterapifaget bidrar med ny kunnskap for mer brukerorienterte tjenester og et romsligere samfunn, og er anbefalt i hele tre ulike retningslinjer i rus- og psykisk helsefeltet. 

Ansettelsen er i tråd med hvordan stadig flere innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling prioriterer. Flere rapporter med brukererfaringer* viser svært gode erfaringer med tilbudet - og forskninggrunnlaget** er godt.

Haukeland, avdeling rusmedisin følger etter Bergensklinikken, avdeling Hjellestad som allerede i flere år har hatt to fulle musikkterapeutstillinger. Tyrilistiftelsen avdeling Kampen har én hel stilling og flere DPS og kommunale rus- og psykisk helseteam har ansatt musikkterapeuter i sine tverrfaglige team. Fredrikstad kommune har hele tre fulle stillinger og ble fra høsten 2018 et ressurssenter for musikkterapi i kommunal rus- psykisk helsetjeneste.

Ønsker en nasjonal kunnskapsklynge
Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) sa under åpningen av Polyfon-konferansen i november, at implementeringen av musikkterapi går for sakte. -Vi på Stortinget begynner å bli utålmodige, sa hun. -Samarbeidet i Polyfon er viktig, dette ønsker jeg nasjonalt. Hun understreket at det er et stort potensiale for musikkterapi både i 1. og 2. linjetjenesten.

Musikkterapeut Kristelle Marie Mendoza Johnsen på Haukeland sykehus har hovedbase i Poliklinikken, der hun deler musikkrom og samarbeider med musikkpedagog Kristian Nicholas Lindseth. Kristelle har også noen faste dager i Bjørgvin fengsel.

«Noe av det jeg syns er ekstra spennende med stillingen, er at den er fordelt mellom poliklinikk, og Stifinnertiltaket i Bjørgvin fengsel. Jeg får da mulighet til å jobbe relasjonelt og musikkterapeutisk med innsatte som har utfordringer med rus, i den sårbare overgangen fra kriminalomsorgen og inn i rusbehandling, ettervern, og hverdag.»
Kristelle Marie Mendoza Johnsen til Polyfon

* Så langt er det publisert fire rapporter med brukererfaringer. Tre til er forventet å komme i 2019. Tre av rapportene kan du laste ned her 

**Les Universitet i Bergen sin kunnskapsbeskrivelse om musikkterapi i rusfeltet