Prisens begrunnelse:
Prisvinneren har over tid utmerket seg med godt rusfaglig arbeid. Han kjennetegnes blant annet ved sitt sterke pasientfokus. Iversen er opptatt av å bryte ned stigma, at pasienter med rusproblemer skal «ha det beste» når det gjelder behandlingstilbud og behandlingsrammer. Han er opptatt av likeverd mellom pasient og behandler og at Haugaland A-senter skal være et godt sted å komme til.

Prisvinneren initierer bredt samarbeid med andre, gjerne på tvers av nivåer. Han er opptatt av at TID er en vesentlig faktor i alt endringsarbeid. Iversen er psykolog og har to spesialiteter; Klinisk voksen og organisasjonspsykologi. Han har vært imponerende 29 år på samme arbeidsplass, og er fortsatt like engasjert, nytenkende og oppdatert.

Han har skapt et imponerende fleksibelt system med brukerstyrte senger, behandlingstilbud bygget opp i sekvenser, sømløse overganger og et tilbud om at samme behandler kan følge pasienten gjennom hele hans eller hennes recoveryprosess.

Iversen og Haugaland A-senter har valgt en konstruktiv tilnærming til Kunnskapssenterets nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Iversen bruker undersøkelsene systematisk og supplerer med egne undersøkelser hver tredje måned. På denne måten gir svarene større mening og gir retning for endringer og utvikling av nye tiltak.

Prisvinneren praktiserer og predikerer et begrep som vi alle bør reflektere over, og av hensyn til pasientene, adoptere – «det å velge jobben på ny, gang på gang».
Fra leder Jan Gunnar Skoftedalen og styreleder Kirsten Frigstads tale ved prisutdelingen

Styreleder Kirsten Frigstad og leder Jan Gunnar Skoftedalen delte ut prisen under festmiddagen på Rusfeltets fagkonferanse 5. september. I tillegg til hyllest fra et samlet rusfelt under middagen, heder og ære, er prisen et flott litografi av kunstneren Nico Widerberg.

Tidligere på dagen hørte konferansedeltakerne prisvinneren på scenen med et foredrag om systematisk kvalitetsarbeid.

Lang tradisjon
Hvert år deler Fagrådet ut pris til en eller flere personer som over tid har gjort seg bemerket for godt rusfaglig arbeid. Prisen henger høyt. Styret i Fagrådet mottar hvert år mange forslag til verdige vinnere.

I godt selskap
Den første prisen ble delt ut i 1996, prisvinner den gang var Frid Hansen fra Borgestadklinikken
I 2017 ble det delt ut to priser, fjorårets prisvinnere er nå begge pensjonister og fikk prisen for sitt omfattende arbeid på rusfeltet, Lilleba Fauske fra Oslo kommune og Erling Pedersen fra Bergensklinikkene.

Tidligere prisvinnere er: Frid A. Hansen, Kjell Dalan, Reidun og Øyvind Hansen, Martin Blindheim og Tone Øiern, Tobbi Kvaale, Inger Granby og Liv Jessen, Hans Olav Fekjær, Helge Waal, Ulf Jansen, Arne Klyve, Sverre Nesvåg, Lise Aasmundstad, Dagfinn Haarr, Edle Ravndal, Rita Nilsen, Øistein Kristensen, John Arild Schillinger, Inger Lise Bjerknes, Arild Knutsen, Egil Nordlie og Gabrielle Welle Strand, Susanne Jørgensen, Erling Pedersen og Lilleba Fauske.

Les mer om Haugaland A-senter og Geir Iversens arbeid:
Lager kvalitet og systemer av brukernes erfaringer!

Brukerstyrte senger som kjernetilbud!