Pasientene kan selv vurdere om de trenger noen dagers innleggelse for å forebygge tilbakefall. Ordningen er en synliggjøring av senterets grunnleggende ideologi og de har lykkes i å få til en fleksibel avtale med Helse-Vest HF om tilbudet.

Få problemer med ordningen
Overraskende nok er det ikke mer press på ordningen i høytidene, fortalte klinikksjef Geir Henrik Iversen til Fagrådets styre og sekretariat da vi besøkte senteret sist uke. Iversen fortalte om senterets tilbud sammen med direktør Kari B. Gunnarshaug og avdelingsleder på døgnseksjon Anette Østebø (bildet).

-Pasientene kan komme inn til en fem dagers innleggelse, maksimum er 14 dager. Hvis behovet er større må innleggelsen planlegges, sa Iversen. Holdningen til pasientene er tydelig: "Kom heller ei uke for tidlig enn ei uke for seint". Pasientene slipper således å argumentere for hvorfor de trenger noen dager på senteret.

Med vekt på sømløse overganger
Haugaland A-senter tilbyr pasientene én behandler gjennom hele behandlingsforløpet. Erfaringen er at dette gir best effekt ved overgangene fra poliklinikk til avrusning - til behandling - tilbake til poliklinikk og eventuelle brukerstyrte senger.

Målet er minst mulig energi på overgangene. Dette har også gitt senteret mulighet til å ha kombinerte fagstillinger mellom avdelingene. De har i tillegg ansatt en egen samhandlingskonsulent som har ansvar for gode overganger.

Hvem er pasientene?
Opptaksområdet er Helse-Vest HF med 130 000 innbyggere
Halvparten av pasientene har alkohol som sitt hovedrusmiddel
Gjennomsnittsalderen er ca 45 år, variasjon fra 20- 70 år
30-40% av pasientene er kvinner

Arbeider kontinuerlig med utvikling av tilbudet
Fagrådet har tidligere omtalt Folkehelseinstituttet og det tidligere Kunnskapssenterets nasjonale spørreundersøkelser som måler pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Haugaland A-senter bruker undersøkelsene systematisk og supplerer med egne undersøkelser hver tredje måned. På denne måten gir svarene større mening og gir retning for endringer og utvikling av nye tiltak.

Hva slags avtale har Haugaland A-senter med Helse-Vest HF?
Dagens avtale løper ut 2020. Avtalen inneholder:
4500 polikliniske konsultasjoner
18 døgnplasser
500 ambulante konsultasjoner
1 plass for gravide (tvang etter helse og omsorgstjenensteloven)
5 plasser på dagklinikk
2 plasser til småbarnsfamilier
12 stabiliserings- og utredningsplasser

Tilbyr langtidsbehandling i sekvenser
Haugaland A-senter tilbyr langtidsbehandling i sekvenser på tilsammen to til tre år. Sekvensene kan vare fra noen uker til et halvt år. Kjernen er hjelp til livsstilsendring og de arbeider i sekvenser for å gi tid og rom til hver enkelts endringsprosess.

Senteret legger stor vekt på kompetanseoppbygging og tilbyr blant annet mentaliseringsbasert terapi, traumebehandling og kognitiv terapi. I tillegg har senteret sexologi som spisskompetanse.

Pasienter kan lese journalen kontinuerlig
Haugaland A-senter satser stort på gode og sikre pasientjournalsystemer. Gjennom Vestlandspasienten.no kan pasientene gå inn å lese journalen sin til enhver tid. -Folk eier sin egen journal - ferdig snakka, sa Iversen. De har gode erfaringer med systemet og anbefaler flere denne ordningen.

 

Fagrådet takker for gjestfrihet og for lærerike og interessante diskusjoner.