Tiltak som opprettes på frie midler kan bli mer robuste og være mindre utsatt for nedskjæringer enn prosjekter. Mange mener imidlertid at øremerkede midler ville vært det tryggeste for rusfeltet i en opptrappingsperiode. Fagrådet får jevnlig bekymrede meldinger fra både kommuner og spesialisthelsetjenester der rusfeltet taper i kampen om prioritet.

Frie inntekter til kommunene er skatt og rammetilskudd og utgjør ca 76 % av kommunesektorens samlede inntekter. De øvrige inntektene består av øremerkede tilskudd, gebyrer og momskompensasjon.

Målet med frie inntekter er å bidra til at kommunene blir i stand til å yte et likeverdig tjenestetilbud til sine innbyggere og ivareta de regionalpolitiske målsettingene knyttet til for eksempel bosetting og næringsliv. Frie inntekter er midler kommuner og fylkeskommuner fritt kan disponere uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover og regler.

Opptrappingsplanen for rusfeltet har estimert 2,4 milliarder i frie inntekter til kommunene i løpet av opptrappingsperioden (2016 - 2020). Regjeringen har foreslått at fem konkrete tiltak/målsetninger skal prioriteres i perioden:

  • at flere får egnet bolig
  • øke antall tiltaksplasser/arbeidsplasser
  • utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner
  • åpne mottakssentre i de største byene og sørge for utbygging av oppsøkende team og lavterskeltilbud
  • øke kompetansen om rus og avhengighet i alle sektorer

Fagrådet har invitert fagsjef i Kommunenes sentralforbund (KS) Rune Bye til den Nasjonale Høringskonferansen 22. januar 2016. Rune Bye er fagsjef i avdeling lokaldemokrati og kommuneøkonomi og vil snakke om hvorfor frie inntekter er den beste løsningen for utvikling av lokale tiltak til rusavhengige.