Foreslår ny rusreformutredning  

Regjeringen ønsker bedre behandling og oppfølging av mennesker med rusmiddelavhengighet og de setter derfor ned et offentlig utvalg som skal se på behovet for eventuelle lovendringer. Disse lovendringene skal sikre at personer i besittelse av små brukerdoser får den helsehjelpen de trenger. 

Utvalgets arbeid blir en del av grunnlaget til forebyggings- og behandlingsreformen som skal forankres i en stortingsmelding i begynnelsen av 2024.

Domstolene har allerede endret praksis der mennesker med rusavhengighet ikke straffes når de er i befatning av små narkotikamengder til eget bruk. Utvalget skal ikke utrede muligheten for avkriminalisering, kun sikre helsehjelp for dem som trenger det. 

Fjerner egenandelen for LAR-behandling 

Som vi har påpekt i tidligere saker foreslår regjeringen å styrke budsjettet med seks millioner kroner slik at det kan bli innført egenandelsfritak for LAR-behandling ved sykehusene fra 1. juli 2023.  

Lavterskeltiltak innen psykisk helse og rus 

Regjeringen styrker fire tilskuddsordninger til tiltak innen lavterskel psykisk helse- og rusarbeid med til sammen 53 millioner kroner i forslaget til revidert nasjonalbudsjett for 2023. 

Tilskuddsordningen veiledningstjenester styrkes på bekostning av bruker- og pårørendeorganisasjoner?

Tilskuddet som foreslås er hovedsakelig for lavterskeltilbud i regi av ideelle organisasjoner og kommuner som har rådgivningstjenester for personer som opplever vanskeligheter. 

Slik vi forstår det, flyttes 25 millioner kroner fra tilskuddsordningen "Driftstilskudd til bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykisk helse-, rus- og voldsfeltetover til veilednings- og rådgivningstjenester slik som hjelpetelefonene til Mental Helse og Kirkens SOS, samt driftstilskudd til Pårørendesenteret i Stavanger.

På tilskuddsordningen for bruker- og pårørendeorganisasjoner er det i 2023 innvilget søknader for 120 mill, mens det i statsbudsjettet ble bevilget 152 mill. Dette til tross for at hele 36 søknader ble avslått.