Vi har tatt en prat med seniorrådgiver og prosjektleder Hilde Rikter-Svendsen og fagleder Camilla Lynne Bakkeng i Akan om deres nye satsing Akanmodellen- et virkemiddel for arbeidsreinkludering, som handler om hvordan ledere kan hindre frafall i arbeidslivet. 

Akan-modellen kan være et godt virkemiddel 

Det har vært litt for mange eksempler på Akan-avtaler med uhensiktsmessige forventninger fra arbeidsgiver til ansatte. Kurset har tre mål; 

1. løfte fram Akan-modellen som et bidrag til et godt arbeidsmiljø i behandlerens egen arbeidsplass 
2. å vise hvordan behandlere kan bruke Akan-modellen i møte med pasientene
3. og bidra til at tiltakene i en individuell Akan-avtale henger godt sammen med pasientens situasjon

Hilde Rikter-Svendsen

Prosjektet inviterer behandlere i ulike rusbehandlingsenheter til gratis digitale kurs om hvordan arbeid og arbeidsplassen kan bli en ressurs i recoveryprosessen. Kursene fremmer dialogen mellom pasient, lege, arbeidsgiver og behandler og kan være et godt virkemiddel i å styrke sosial støtte og betydningen av jobbtilhørighet.  

Et eksempel er hvordan vi har endret formuleringer i individuelle Akan-avtaler fra "totalavhold livet ut" til "en velfungerende arbeidsdag". Begrepsbruk kan bety mye for den enkelte - både pasient og arbeidsgiver. Det handler jo ofte om forventninger og hva en greier å følge opp. 
Hilde Rikter-Svendsen

Til nytte for hvem?

Over 90 behandlere fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) har allerede gjennomført kursene. 

Brosjyren "Individuelle Akan-avtaler til nytte for hvem?" (, 2MB) har Akan utarbeidet underveis, sammen med noen av behandlerne som har deltatt på kursene; fra Blå Kors Poliklinikk Oslo, Trasoppklinikken, Kirkens Bymisjon A-senteret, Blå Kors Lade behandlingssenter og Helse Møre og Romsdal HF. 

Brosjyren kan være til god hjelp og støtte for behandlere når de skal ta opp arbeid og arbeidsplassen som tema.

Behandlere i TSB har en gylden mulighet

Ideen til prosjektet kom for fire år siden da Hilde og Camilla fikk besøke en behandlingsinstitusjon og under en uke fulgte tilbudet som pasientene fikk. Underveis oppdaget de at jobb og arbeidsliv hadde liten plass i behandlingshverdagen og begynte å stille noen spørsmål. 

Det er ingen automatikk i at behandlere spør om arbeidsplassen eller arbeidssituasjonen til folk. Ofte legges det større vekt på symtomtrykk og det medisinske perspektivet. En del av pasientene ble veldig emosjonelle da vi brakte inn arbeidsplassen som tema. Konflikter, manglende selvtillit, mistillit og skam er eksempler på tema som gjorde at mange behandlere oppdaget at nettopp arbeidsplassen kunne brukes som en kurativ arena. 

Camilla Bakkeng

Kurspakken Akan har utviklet er åpen og om flere behandlingsinstitusjoner ønsker å være med på prosjektet er det velkomne til å ta kontakt, sier Bakkeng. Klikk her for å sende en e-post eller ring Hilde Rikter-Svendsen for veiledning:  +47 22 40 28 01/ +47 902 74 019.