Etter å ha invitert mer enn 1700 pasienter i avhengighetsbehandling ved fire sykehus inn i studien er nå datainnsamlingen fullført og arbeidet med å forberede og beskrive datamaterialet er i gang.

Erfaringen fra datainnsamlingen har vært at de fleste som blir spurt gjerne bidrar til forskning de håper kan hjelpe andre – denne villigheten til å dele informasjon om egen situasjon er fundamentet for at denne typen forskning kan gjennomføres. Pasientene er rekruttert fra Akershus universitetsykehus, Oslo universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og Sykehuset Telemark.

Det er et mål for studien å bidra til å øke kunnskapen om sammenhengen mellom avhengighet, smerte og PTSD. Kunnskapen skal bidra til bedre behandlingen for pasientgruppen og bedre livskvalitet for pasientene.

Det er planlagt flere vitenskapelige artikler fra prosjektet. I første omgang med fokus på å beskrive andelen av pasientene som har kroniske smerter, kjennetegn ved smertene, betydningen av å ha mottatt smertebehandling og hvordan smertene påvirker livskvalitet og daglig fungering. Prosjektet vil også gå inn på sammenhenger mellom smerte og opplevde traumer og PTSD-symptomer.

Noen høyst foreløpige tall er presentert, postdoktor Anne Marciuch hadde blant annet et innlegg på årsmøtet til Norsk Forening for avhengighetsmedisin som vakte oppsikt; foreløpige tall viste at forekomsten av kronisk smerte lå svært høyt blant pasienter i avhengighetsbehandling, uavhengig av hvilken type medikament- eller rusbruk de var i behandling for.

RHO er en samarbeidspartner i NOR-APT prosjektet. Gjennom RHO har Anne Marciuch mottatt postdoktor-finansiering fra Stiftelsen DAM. Senere har prosjektet også fått finansiering fra Forskningsrådet, slik at prosjektgruppen kan utvides videre med en stipendiat. NOR-APT prosjektet ledes av Ingeborg Skjærvø (Ahus)

 

Prosjektleder Ingeborg Skjærvø kommer til våre fagkonferanse 24-25 september om kunnskapsbasert praksis i rusfeltet, for å si noe om foreløpige resultater. Vil du høre Ingeborg og en rekke andre gode innledere meld deg på her.