Et ekspertutvalg kalt «Rolleforståelsesutvalget» ble for litt over ett år siden nedsatt av regjeringen for å se nærmere på om ansatte i politiet har «utvist god rolleforståelse» når de har opptrådt som medlemmer av NNPF. Beslutningen om et utvalg kom etter en rekke medieoppslag og diskusjoner i sosiale medier. Ordskiftet var skarpt. Dette førte til at Politidirektoratet høsten 2021 ba om en ekstern gjennomgang og at utvalget ble oppnevnt av Justisdepartementet.

Norsk Narkotikapolitiforening er en privat, ruspolitisk interesseorganisasjon. På sin egen nettside beskriver NNPF seg som "en idéell organisasjon som drives på frivillig basis og har ca. 3000 medlemmer fra Politiet, Tollvesenet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen, Forsvaret og andre naturlige samarbeidspartnere". 

Konklusjonen er enstemmig

Konklusjonene fra Rolleforståelsesutvalget er enstemming fortalte utvalgsleder og professor ved Høgskolen på Vestlandet Anne-Mette Magnussen, da hun overrakte rapporten "Politi og rolleforståelse" til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl onsdag 11. januar. Enger Mehl er politietatens øverste sjef.

Det skal ikke være tvil om at politiansatte kun utfører sin jobb i kraft av sin stilling i politiet, og at deltakelse i en privat organisasjon som NNPF ikke skaper tvil om hvilken funksjon som utøves. Dette er viktig blant annet for å ivareta den høye tilliten norsk politi har i befolkningen.
Rolleforstaelseutvalget.no 

Konklusjonen om at det ikke i tilstrekkelig grad har vært skilt mellom rollen som politi, og rollen som medlem av NNPF, gjelder ikke bare de siste årene, men er det samlede bildet de siste 30 årene. Dette er det mest alvorlige, uttalte utvalgsleder Magnussen til Aftenposten i forbindelse med overrekkelsen av rapporten.

Når et medlem av NNPF uttaler seg på vegne av NNPF og bruker sine erfaringer for politiet, kan det fort tas til inntekt for politiets holdninger.
Rolleforståelsesutvalget

– Jeg vil takke utvalget og sekretariatet for innsatsen som de har lagt ned. Rapporten er omfattende og departementet må gå igjennom rapporten grundig før det tas stilling til hvordan rapporten følges opp, sa justisminister Emilie Enger Mehl etter overrekkelsen. 

Politidirektoratet har allerede før rapporten ble overlevert, gjort endringer og tatt selvkritikk på flere punkter. Mange vil følge spent med på hvordan rapporten følges av Justisdepartementet. Venstre og SV har allerede bebudet at de kaller justisministeren inn til Stortinget for å redegjøre for den videre oppfølgingen.

Ekspertutvalgets funn

I sin pressemelding skriver Rolleforståelsesutvalget at "forholdet mellom politiet og NNPF har vært tett. NNPF har drevet kompetanseheving av politiet,  narkotikaforebygging og narkotikapolitisk virksomhet i en og samme forening. Dette har skjedd med politiets aksept, oppmuntring og støtte".

Utvalget er av den oppfatning at det ikke er manglende normer og regler som er årsak til dette. For å unngå en slik praksis i fremtiden kommer utvalget med flere anbefalinger på områder som ledelse og internkontroll, ytringsklima, medlemskap i foreninger, opplæring og kunnskapsbygging og økonomi.

Utvalget anbefaler blant annet at det bør vurderes om ansvaret for opplæring av politiet bør inntas som en av politiets oppgaver i politilovens §2.  Etter utvalgets syn bør utdanning, etter- og videreutdanning av politiets tjenestepersoner være en kjerneoppgave for politiet selv, siden det handler om opplæring for utøvelse av statens voldsmonopol; en polisiær virksomhet for de som vokter en inngangsport til straffeapparatet.

Utvalget har hatt følgende medlemmer:
Anne-Mette Magnussen (leder), Liv Finstad, Markus Hoel Lie, Solveig Moen og Vidar Strømme.

Les hele rapporten ved å klikke her