Fagrådet har tidligere omtalt boken "Et bedre liv" der 14 bedringshistorier blir presentert. Parallelt med publiseringen av boken har brukerorganisasjonen A-larm og pårørendeorganisasjonen LMS arrangert temadager i likemannsarbeid der målsetningen har vært å heve kompetansen hos pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten, - på hva som er virkningsfullt i bedringsprosesser og hvordan veien ut av rus kan variere. Temaer har vært recovery, brukermedvirkning, avhengighet og endring, selvhjelp, betydningen av gode valg, og hvorfor pårørendeinvolvering er viktig for brukere. I gjennomføringen av temadagene har en rekke andre bruker- og pårørendeorganisasjoner deltatt som BAR, RIO, WayBack og proLAR.

I løpet av 2016 er temadagen arrangert 20 ganger på 10 ulike rusbehandlingsinstitusjoner. Totalt har ca 650 brukere/pasienter  og fagfolk deltatt. Prosjektet ønsker å bli landsdekkende og har nå avtale med 15 institusjoner og en god samarbeidsavtale med nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Tommy Sjåfjell (bildet) fra A-larm, som også har skrevet blogg om bedringshistorier, presenterte erfaringer fra temadagene på LAR-konferansen 2016.

"Vi har valgt å kalle temadagene for «Den viktige hverdagen etter rusbehandling». Dette var et bevisst valg fordi vi skal ha fokus på overgangene ut i samfunnet igjen. Fremdeles er det dessverre slik at pasienterfaringsundersøkelsene på landsbasis viser at alt for mange pasienter mener at behandlingen ikke forbereder dem godt nok på hverdagen etter rusbehandling, og at institusjonene ikke tilrettelegger godt nok for samarbeid med deres pårørende. Det er dette som er prosjektets kjernefokus".

Prosjektet har benyttet en anonym brukerundersøkelse på slutten av temadagen der oppsiktsvekkende 95 prosent av svarene er positive. Fagfolk og brukere har gitt tilbakemeldinger om at dette har vært lærerikt, inspirerende og tankevekkende. Tommy Sjåfjell sier

"Som likemenn kan vi skape håp, vi kan med troverdighet snakke om utfordringene og mulighetene som ligger i fremtiden. Som rusavhengig vet man alt for godt hvem man var og hvem man er. Mange pasienter trenger bare å minnes på hvem man kan bli om rusfriheten får en sjanse".