Rapporten for 2017 konkluderer med at pasientene synes miljøet i rusinstitusjonene er det beste med tilbudet. Utbyttet av oppholdet, behandlingen og behandlerne fikk dårligere skår.

Spørreskjema som metode
Ved hjelp av spørreskjema har 1172 pasienter fordelt på 105 institusjoner/avdelinger svart på 58 spørsmål om ulike aspekter ved institusjonen. Seks av spørsmålene var nye etter ønske fra Helsedirektoratet for å ha en førmåling relevant for pakkeforløpene. De øvrige spørsmålene var tilsvarende som i de tidligere undersøkelsene. Undersøkelsen ble gjennomført i uke 10 i 2017.

Pasienterfaringer viser at det fortsatt er forbedringspunkter
Undersøkelsen viser positiv utvikling på flere områder, men det er fortsatt en stor andel pasienter som rapporter om dårlige erfaringer på helt sentrale områder i en rusbehandling.

Spørsmålene er gruppert i tre indikatorer for å beskrive pasientenes erfaringer og pasientene rangerer dem slik:
1. Miljøet i institusjonen
2. Utbytte av oppholdet
3. Behandlingen og behandlerne

Miljøet er indikatoren med høyest skår. Åtte av ti mente at de "i stor grad" eller "i svært stor grad" hadde blitt møtt med høflighet og respekt. Andre områder med best erfaringer var måten de ble mottatt på ved institusjonen, følelsen av å være trygg ved institusjonen og måltidene.

Dette er alle grunnleggende og viktige områder for å sikre godt utbytte av behandlingen. Da er det mer oppsiktsvekkende og bekymringsfullt at området som gir dårligst skår er behandlingen og behandlerne. Mange frikommentarer forteller om gode behandlere, men også om fraværende, lite engasjerte eller unge uerfarne behandlere. Hva som er en god rusbehandler kan det sikkert være ulike meninger om, men kanskje Trond-Arne Ausdals kronikk på rus.no kan hjelpe noen til å reflektere over egen praksis.

De områdene hvor pasientene har dårligst erfaringer er:
- utbytte av behandling i grupper eller med medisiner
- hjelp med fysiske eller psykiske plager
- tilfredsstillende tilgang til psykolog og lege
- aktivitetstilbudet ved institusjonen
- muligheten for privatliv
- forberedelse til tiden etter utskrivning
- samarbeid med pårørende

Hvem er pasientene?
70% menn og 30% kvinner.
Gjennomsnittsalder 38 år, median 37 år.
Alkohol er det mest brukte rusmiddel før innleggelse.
Gjennomsnittsalderen for når de fikk et rusproblem var 21 år, median 16 år.
68% har vært innlagt tidligere, 30% på samme institusjon.

Etterspør bedre oppfølging av regler
Ett område mange pasienter er opptatt av er mangelfull oppfølging av regler og rutiner, som for eksempel mangel på reaksjoner fra ansatte når noen bruker rusmidler under oppholdet. De fleste er opptatt av at det skal være lov å feile, men at det også tas hensyn til resten av pasientene.

De trekker også fram at behandlingstiden har blitt kortere enn tidligere og at det arbeides for lite med forberedelser til tiden etter døgnbehandling.

Institusjonens økonomi trekkes frem av flere pasienter. Det er helt nytt tema sammenlignet med de tidligere undersøkelsene. Det at institusjonene ikke kan gjennomføre eller tilby gratis aktiviteter blir trukket fram av mange som negativt for den samlede opplevelsen.

Hvorfor en kartlegging av pasientenes erfaringer?
Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe systematisk informasjon om pasientenes erfaringer med enheter innenfor TSB som et ledd i:
• Faglig kvalitetsforbedring (verktøy for kvalitetsforbedringsarbeid i helsetjenesten)
• Virksomhetsstyring (verktøy for styring og ledelse i helsetjenesten)
• Støtte til forbrukervalg (informasjonskilde for pasienter og helsepersonell i valg mellom leverandører av helsetjenester)
• Samfunnsmessig legitimering og kontroll (gi allmennheten innsikt i helsetjenestens ytelser i samfunnsmessig og helsepolitisk sammenheng)

Fagrådet ser at rapporten viser til flere punkter med positiv utvikling fra tidligere undersøkelser. Metodisk har undersøkelsen noen svakheter sier forskerne, men svarprosenten er så høy at den gir et godt øyeblikksbilde. Vi skulle derfor ønsket at resultatene var noe bedre. Fagrådet oppfordrer derfor alle behandlingsinstitusjoner til å se nærmere på undersøkelsen og gjennomføre kvalitetskontroll av egen praksis og rutiner.

Les hele rapporten HER