Mangelen på systematisk bruk av kartleggingsverktøy er påpekt av helsetilsynet, senest i landsomfattende tilsyn i 2019. Helsetilsynet fant den gangen lovbrudd i 18 av 20 tilsyn der en av konklusjonene var "utilstrekkelig kartlegging og utredning av pasienter".

Nå har Nasjonal kompetansetjenenste ROP (NKROP) sammen med Kompetansesenter rus region øst (KoRus-Øst) laget håndboka som svarer på hvordan kommunene kan få gode kartleggingsrutiner.

Snakk om ROP - Vil heve nasjonal minimumsstandard på kartlegging

Utfordringene for kommunene har vært mange. Tilbakemeldinger som KoRus og NKROP har fått på mangler i kommunene, er blant andre:

- avklaring på hvilke verktøy de bør bruke
- opplæring
- tidsklemma
- avklaring på hva som skal skje etter at kartlegging er gjennomført
- argumenter for implementering, faglig forsvarlighet og "best practice"

Håndboka inneholder anbefalte kartleggingsverktøy som alle er tilgjengelig gratis på snakkomrus.no Et av verktøyene er ROP-Screen. ROP-Screen er en web app og et verktøy som kartlegger om personer med rusmiddelproblemer også samtidig kan ha en psykisk primærlidelse. Dette er vanlig, sier Tore Willy Lie ved NKROP, men ofte blir ikke primærlidelsen avdekket - av ulike årsaker.

ROP-Screen er "alt i ett" med litt over 60 spørsmål som er gjennomførbart på en liten halvtime. Verktøyet kan brukes uten at den som administrerer det har noen formell opplæring eller godkjenning for det.

Alle som arbeider med mennesker med rusmiddelproblemer kan bruke ROP-Screen, uansett hvor i førstelinjetjenesten eller spesialisthelsetjenesten en jobber. Derfor vil det kunne tilbys alle med rusmiddelproblemer som kommer i kontakt med tjenesteapparatet på en eller annen måte.

I tillegg til ROP-Screen er AUDIT & DUDIT, Alcohol-E & DUDIT-E, MANSA & PSF i kartleggingspakka.

- Målet er at håndboken kan bidra til å bedre nasjonal minimumsstandard på kartlegging, skriver NKROP på sin nettside. Håndboka gir oversikt over- og innføring i en minimumspakke med verktøy som anbefales brukt i alle kommuner. Den beskriver også hvordan du kan få til gode kartleggingssituasjoner og hvordan du kan legge til rette for god oppfølging.

Håndboka tar mål av seg til å oppfylle kravene i tre av anbefalingene i ROP-retningslinja:

  • Nr. 11. Kartleggingsresultatet skal etter samtykke, følge personen for å unngå unødvendige gjentakelser
  • Nr. 13. Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har psykiske problemer, må rusmiddelbruk kartlegges
  • Nr. 17. Når en person som er i kontakt med hjelpeapparatet har rusmiddelproblemer, må psykisk helse kartlegges

Onsdag 9. juni hadde KoRus-Øst, NKROP og Statsforvalteren Innlandet i tillegg en digital fagdag: Hvordan få til god kartlegging av rus og psykiske helseproblemer i kommunene? Fagdagen ligger gratis tilgjengelig på YouTube: