Dette kommer i tillegg til de 400 millionene som kommunene fikk i fjorårets budsjett. Dette er i tråd med det som ble varslet i kommuneproposisjonen i vår. Samlet bevilges det 345 nye millioner til rusfeltet i statsbudsjettet.

Opptrappingsplanen skal gi 2,4 milliarder mer til kommunene enn det som ble brukt i 2014. Pengene er ikke øremerket noe som bidrar til at ikke hver krone bevilget går til det kommunale rusarbeidet. Av de 2,4 milliardene har regjeringen nå bevilget 887 millioner skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Innenfor spesialisthelsetjenesten opprettholdes den gylne regel med større prosentvis vekst for psykisk helse og rus enn somatikk. Det skal bety økt satsning også innenfor TSB.

Helse og omsorgsminister Bent Høie fortsetter satsningen på psykologer i kommunene og bevilger nye 20 millioner. Videre ønsker han å satse videre på Stifinner prosjekter i fengselene og økt kunnskap om effekt av behandling gjennom bevilling til Forskningsrådet. Styrker også pårørende- og brukerorganisasjonene med 6 millioner. Ø-hjelp for rus og psykisk helse innføres fra 2017 og 86,5 millioner overføres fra helseforetakene til kommunene.

Alt i alt et forutsigbart budsjett for rusfeltet, men satsningen fortsetter.

budsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet kan du lese her..